Parlament Europejski ogłosił 28 listopada 2019 roku stan alarmu klimatycznego. Europa pilnie potrzebuje nowego zrównoważonego modelu gospodarczego, który połączy ze sobą postęp społeczny i ekologiczny, poprawi dobrobyt ludzi i nie pominie nikogo. Model ten musi odzwierciedlać cele porozumienia paryskiego i cele zrównoważonego rozwoju Narodów Zjednoczonych. Nasz Europejski Zielony Ład wprowadzi Europę na ścieżkę długoterminowego, zrównoważonego wzrostu gospodarczego i dobrobytu. Zagwarantuje on, że nasze polityki środowiskowe zasieją inkluzywne nasiona, sprzyjające zmianom społecznym i gospodarczym, zmniejszając nierówności społeczne, redukując nierówności pomiędzy większymi i mniejszymi państwami członkowskimi, usuwając nierówności geograficzne, a także różnice pomiędzy kobietami i mężczyznami oraz pomiędzy pokoleniami.

Nasz Europejski Zielony Ład doprowadzi do rozkwitu nowych programów edukacyjnych, szkoleń oraz programów w zakresie przekwalifikowania i podnoszenia kwalifikacji. Wzrośnie świadomość społeczna i zaangażowanie obywateli w działania podejmowane na rzecz klimatu; powstaną nowe, postępowe polityki społeczne i polityki w zakresie zatrudnienia, mające na celu zapewnienie neutralności klimatycznej.

Dodatkowe 260 mld EUR rocznie: to jest suma niezbędna do pobudzenia zielonych inwestycji.

To nie jest czas na politykę, opartą na dotychczasowym scenariuszu postępowania. Nie mamy czasu do stracenia. Nasz dom płonie! Oto działania, których podjęcia domaga się od UE nasza Grupa:

  • Przedstawienie europejskiego prawa klimatycznego, zawierającego prawnie wiążący cel w postaci osiągnięcia zerowej emisji netto gazów cieplarnianych najpóźniej do 2050 roku, wraz z pośrednim celem redukcji emisji o co najmniej 55% do 2030 roku;
  • Reforma wspólnej polityki rolnej i wspólnej polityki rybołówstwa UE poprzez przekształcenie ich w ważne narzędzia w zakresie klimatu i zrównoważonego rozwoju, dzięki czemu będą one w pełni odpowiadały nowym ambicjom w zakresie klimatu i ochrony środowiska;
  • Wprowadzenie strategii zerowego zanieczyszczenia jakości powietrza i wody;
  • Przyjęcie europejskiego paktu klimatycznego, zrzeszającego obywateli, regiony, społeczności lokalne, społeczeństwo obywatelskie, związki zawodowe i przemysł jako podmioty ruchu na rzecz neutralności klimatycznej, opartego na prawdziwym dialogu i procesach partycypacyjnych;
  • Zaangażowanie na rzecz sprawiedliwej transformacji przy wykorzystaniu solidnych środków finansowych, aby zapewnić, że postęp ekologiczny i społeczny będą szły ze sobą w parze, z udziałem wszystkich społeczności i pracowników;
  • Zaangażowanie na rzecz zapewnienia odpowiedniego finansowania Europejskiego Zielonego Ładu przy znaczących poziomach dodatkowych inwestycji publicznych i prywatnych oraz przy pomocy nowych zasobów;
  • Zaproponowanie partnerstwa z krajami trzecimi i sąsiadującymi kontynentami, z którymi UE może współpracować przy dużych projektach, mogących przyczynić się do osiągnięcia neutralności węglowej;
  • Przyjęcie środków wykonawczych dla europejskiego filaru praw socjalnych w celu stworzenia Europy spójności społecznej, w której konkurować będziemy ze sobą wiedzą, innowacjami, takimi jak zielone technologie, a nie niskimi płacami i niepewnymi warunkami pracy; muszą one obejmować środki w zakresie walki z ubóstwem energetycznym oraz w dziedzinie ambitnej polityki mieszkaniowej UE, wspierającej obywateli.

WSZYSTKIE NASZE WNIOSKI MOŻNA PRZECZYTAĆ W NASZYM LIŚCIE DO KOMISJI EUROPEJSKIEJ, ZAMIESZCZONYM TUTAJ (EN)

 

Miriam Dalli and Jytte Gutland on the European Green Deal

 

 

Walka o prawdziwie Postępowe Społeczeństwo, którego podstawą będzie równy i trwały dobrobyt dla wszystkich.

Dowiedz się więcej tutaj

Obejrzyj najnowsze wypowiedzi eurodeputowanych dotyczące walki ze zmianami klimatu

Przeczytaj najnowsze informacje eurodeputowanych dotyczące walki ze zmianami klimatu

Zaangażowani europosłowie

GARCÍA PÉREZ Iratxe
GARCÍA PÉREZ Iratxe
Przewodnicząca
Prezydium Grupy S&D, Przewodnicząca
Hiszpania
BORZAN Biljana
BORZAN Biljana
Wiceprzewodnicząca
Prezydium Grupy S&D, nowa ekonomia, która pracuje dla wszystkich
ECON / IMCO / Koordynacja z parlamentami krajowymi
Chorwacja
FRITZON Heléne
FRITZON Heléne
Wiceprzewodnicząca
Prezydium Grupy S&D, nowa Europa socjalna równości płci, zdrowia i silnych praw
FEMM / ENVI (kwestie związane ze zdrowiem) / EMPL (stosunki ze związkami zawodowymi)
Szwecja
ANDRIEU Eric
ANDRIEU Eric
Wiceprzewodniczący
Prezydium Grupy S&D, finansowanie lepszej, bardziej sprawiedliwej Europy i koordynacja WRF, Progressive Society
BUDG / CONT
Francja
ERTUG Ismail
ERTUG Ismail
Wiceprzewodniczący
Prezydium Grupy S&D, transformacja, innowacje i silna Europa cyfrowa
TRAN / ITRE / CULT / Digital WG / JURI (kwestie związane z gospodarką cyfrową)
Niemcy
PLUMB Rovana
PLUMB Rovana
Wiceprzewodnicząca
Prezydium Grupy S&D, sprawiedliwa transformacja, spójność i demografia
REGI / ITRE / ENVI (kwestie związane ze sprawiedliwą transformacją)
Rumunia