Podziel się:

Socjaliści i Demokraci w Parlamencie Europejskim przyjmują z zadowoleniem dokonany przez Komisję Europejską przegląd przepisów dotyczących polityki konkurencji i pomocy ze strony państwa. Ochrona europejskich sektorów strategicznych przed zagranicznymi przejęciami w gospodarce osłabionej przez pandemię COVID-19 ma zasadnicze znaczenie dla konkurencyjności UE. Podczas dzisiejszej debaty w Parlamencie Europejskim Grupa S&D potwierdziła to stanowisko.

Biljana Borzan, wiceprzewodnicząca Grupy S&D ds. konkurencji, powiedziała:

- Grupa S&D w Parlamencie Europejskim od dawna apeluje o zapewnienie równych warunków działania wszystkim przedsiębiorstwom działającym na jednolitym rynku. Musimy bronić europejskiego przemysłu i pracowników przed zagranicznymi przejęciami, które próbują wykorzystać osłabienie gospodarki wywołane pandemią COVID-19! Przyjmujemy z zadowoleniem „białą księgę” Komisji Europejskiej i oczekujemy współpracy w celu ochrony naszych strategicznych interesów oraz stworzenia bardziej odpornej gospodarki.

Carmen Avram, rzeczniczka Grupy S&D ds. rocznego sprawozdania Parlamentu dotyczącego polityki konkurencji, powiedziała:

- Podczas obecnej sesji plenarnej udało nam się w końcu zagłosować nad rocznym sprawozdaniem dotyczącym polityki konkurencji, które powinno zostać poddane pod głosowanie w marcu tego roku. Kryzys związany za pandemią COVID-19 zmusił nas do zaktualizowania tego sprawozdania i dostosowania go do nowych wyzwań.

- Wśród pozytywnych osiągnięć Grupy S&D i naszych obywateli chciałabym podkreślić wprowadzenie zakazu dla spółek zarejestrowanych w rajach podatkowych dostępu do pomocy państwa lub pakietów wsparcia finansowego, jeśli nie zobowiążą się one do zmiany swojego postępowania.

- Jesteśmy również świadomi, że duże platformy cyfrowe nie ucierpiały w zbyt dużym stopniu wskutek tego kryzysu. W związku z tym wzywamy Komisję do przeprowadzenia analizy w kwestii platform, których działanie ma istotne znaczenie dla sieci, a które działają jak „selekcjonerzy”, w ramach przyszłego wniosku w sprawie regulacji ex ante. Naszej Grupie udało się wprowadzić do sprawozdania apel do Komisji o zakazanie platformom wyświetlania mikro-ukierunkowanych reklam oraz o zwiększenie przejrzystości dla użytkowników.

- Zwracamy się również do Komisji o dopilnowanie, aby gromadzenie danych osobowych nie wzmocniło siły rynkowej kilku dominujących graczy ze szkodą dla wyborów konsumentów.

Uwaga dla wydawców:

Podczas negocjacji zespołowi S&D udało się osiągnąć szereg ważnych punktów, które zostały włączone do sprawozdania:

• klauzula zakazująca przedsiębiorstwom zarejestrowanym w rajach podatkowych dostępu do pakietów pomocy publicznej lub pakietów wsparcia finansowego, jeśli nie zobowiążą się do zmiany swojego postępowania;

• Komisja ustanowi wspólne minimalne standardy (warunki) dotyczące otrzymywania pomocy, w tym w zakresie przejrzystości podatkowej;

• zakaz wypłaty dywidendy, wykupu akcji własnych i wypłaty premii dla firm otrzymujących pomoc państwa;

• zabezpieczenia przed agresywnymi działaniami firm, które otrzymały pomoc ze strony państwa;

• ryzyko zakłóceń rynku i nierównych warunków działania z powodu rozbieżności w poziomie pomocy ze strony państwa udzielanej przez państwa członkowskie;

• pomoc ze strony państwa tylko dla tych przedsiębiorstw, które nie były niezdrowe finansowo przed kryzysem;

• zakaz mikro-ukierunkowanych reklam;

• powiązanie z polityką przemysłową UE.

 

Zaangażowani europosłowie

BORZAN Biljana
BORZAN Biljana
Head of delegation
Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Chorwacja
AVRAM Carmen
AVRAM Carmen
Koordynator
Rumunia

Kontakt dla prasy

Chiru Dana
CHIRU Dana
Press Officer
Rumunia

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy
Nikt nie zostanie pominięty w ramach przejścia na Europę neutralną klimatycznie; Parlament popiera Fundusz Sprawiedliwej Transformacji
Komunikat prasowy
Od Göteborga do Porto: Socjaliści wytyczają drogę do bardziej sprawiedliwej Europy
Komunikat prasowy
Grupa S&D: Szczepionka jest dobrem publicznym, a Komisja powinna znieść wszelkie bariery związane z prawami własności intelektualnej