Podziel się:

W związku z naszym konsekwentnym apelem o przedstawienie ambitnej inicjatywy na rzecz zapewnienia lepszych warunków życia i pracy w Europie, przyjęliśmy z zadowoleniem zobowiązania podjęte przez przywódców UE w 2017 roku, dotyczące budowy europejskiego filaru praw socjalnych. Ten filar społeczny musi właściwie uwzględniać potrzeby społeczne naszych obywateli, w szczególności tych, którzy potrzebują wsparcia. Obejmuje to dostęp do powszechnej ochrony socjalnej, ochronę pracowników zatrudnionych na niestabilnych umowach, zmniejszenia nierówności, gwarantowane wysokie standardy socjalne w całej UE, godziwe wynagrodzenia i ochronę dzięki pracy związków zawodowych. Przy wdrażaniu tego filaru społecznego, wszystkie decyzje gospodarcze podejmowane w UE muszą uwzględniać aspekty społeczne.

Walczyliśmy z dumpingiem socjalnym i nieuczciwą konkurencją, w szczególności w przypadku pracowników wysyłanych do pracy w innych krajach UE (pracowników delegowanych). Nowe przepisy, o które walczyliśmy, przyniosły ogromny sukces. Zapewniają one równą płacę za taką samą pracę w tym samym miejscu pracy oraz sprawiedliwe traktowanie pracowników od pierwszego dnia delegowania. Obejmuje to sprawiedliwe wynagrodzenie zgodnie z układami zbiorowymi. Pracownicy mają również prawo do różnych świadczeń i zasiłków, zwrotu kosztów podróży, zapewnienia godziwych warunków mieszkaniowych, a wszystko to niezależnie od wynagrodzenia.

Podjęliśmy również działania przeciwko wszelkim niestabilnym formom zatrudnienia. Opowiedzieliśmy się po stronie osób pracujących w firmach McDonald’s i Ryanair, aby walczyć z nieuczciwym charakterem ich umów i uruchomiliśmy inicjatywę mającą na celu zapewnienie sprawiedliwych warunków pracy dla wszystkich w całej Europie. Wspieraliśmy również pracowników z przemysłu wytwórczego i stalowego, którzy padli ofiarą zamykania zakładów, a także podjęliśmy działania zmierzające do reindustrializacji i zapewniliśmy ochronę pracowników przed nieuzasadnionymi zwolnieniami z pracy.

Byliśmy siłą napędową inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w Europie, która zapewnia im gwarancję pracy, szkolenia lub przekwalifikowania. Poparliśmy przedłużenie programu Erasmus na lata 2014-2020 oraz wsparcie przez program Erasmus projektów dotyczących integracji społecznej, w szczególności w odniesieniu do uchodźców i migrantów. Będziemy nadal wspierać Europejski Korpus Solidarności, który pobudza społeczne i obywatelskie zaangażowanie wśród ludzi młodych.

W kwestii ważnej równowagi pomiędzy życiem zawodowym a rodzinnym, położyliśmy nacisk na dobrze płatne urlopy rodzicielskie, bez możliwości przenoszenia, a także na dobrze płatne urlopy ojcowskie i urlopy opiekuńcze.

Wprowadziliśmy również poprawki do dyrektywy w sprawie substancji rakotwórczych i mutagenów poprzez objęcie zakresem tej dyrektywy substancji wpływających szkodliwie na rozrodczość.

W sektorze transportu zapewniliśmy przyjęcie silnych praw socjalnych i praw pracowniczych, gwarantujących prawo do szkolenia i prawo do strajku. Poprawiliśmy warunki pracy w sektorze usług portowych, lotnictwie i sektorze kolejowym; w dalszym ciągu walczymy też o prawa kierowców ciężarówek.

Other achievements

Zobacz nasze najnowsze działania

Wideo
Live recording of the S&D/PES Conference - From Gothenburg to Porto: The Path Towards a Social Europe
Wydarzenie
REGISTER NOW - S&D/PES Conference - From Gothenburg to Porto: The Path Towards a Social Europe
Wydarzenie
Europe Day - S&D Group event - On the Path to Porto - The Road for Social Europe