Podziel się:

Socjaliści i Demokraci w Parlamencie Europejskim nakreślili w tym tygodniu priorytety dotyczące wzmocnienia UE, aby umożliwić jej lepsze reagowanie na nowe i przyszłe wyzwania oraz usunąć niedociągnięcia, uwypuklone przez pandemię COVID-19. Z priorytetami, dotyczącymi konstytucyjnej przyszłości UE w ramach silniejszej unii politycznej można się zapoznać tutaj.

Iratxe García, przewodnicząca Grupy S&D, powiedziała:

- Dzisiejsze wyzwania po prostu nie uznają granic. Nierówności, pandemie, zmiany klimatu, migracja i cyfryzacja to konkretne wyzwania, przed jakimi wszyscy stoimy w naszym życiu codziennym, niezależnie od tego, w którym miejscu mieszkamy w Europie. 

- Kryzys związany z wybuchem pandemii COVID-19 wymagał nadzwyczajnych i wspólnych, europejskich rozwiązań. Kryzys uwidocznił pewne poważne niedociągnięcia w UE, które należy naprawić w najbliższych miesiącach i roku. UE musi mieć więcej kompetencji w dziedzinie ochrony zdrowia, aby była bardziej skuteczna; musimy także włączyć do traktatu Zielony Ład, w tym cel w zakresie neutralności klimatu, a także protokół społeczny zapewniający, by swobody gospodarcze nie miały pierwszeństwa nad prawami pracowniczymi oraz europejski filar praw socjalnych w celu zapewnienia postępu społecznego. Musimy także przejść od jednomyślności do głosowania większościowego w kluczowych obszarach, aby przyspieszyć podejmowanie decyzji w pilnych kwestiach. Dlatego też nasza Grupa opracowała europejską wizję nowego programu działań politycznych i reformy instytucjonalnej wraz z krótko- i długoterminowymi propozycjami.

- Dzięki zmianie sposobu myślenia możemy zapewnić bardziej społeczną i bardziej europejską reakcję na polityczne, społeczne i gospodarcze konsekwencje kryzysu związanego z pandemią Covid-19, a jednocześnie przybliżyć UE obywatelom.

Domènec Ruiz Devesa, rzecznik Grupy S&D do spraw konstytucyjnych, powiedział:

- Obchodząca 70. rocznicę swojego istnienia UE wciąż stoi przed nowymi wyzwaniami, a walka z pandemią COVID-19 jest najnowszym z długiej listy niedokończonych przedsięwzięć, od klimatu po migrację. Potrzebujemy nowej europejskiej architektury instytucjonalnej, aby zapewnić nowe sposoby myślenia i nowe sposoby działania, w postaci ściślejszej, doskonalszej unii politycznej, która będzie bardziej skuteczna, przejrzysta i demokratyczna.

- Musimy w szczególności wzmocnić rolę Parlamentu Europejskiego poprzez prawo inicjatywy i uprawienia śledcze oraz zapewnienie mu pełnego prawa do współdecyzji z Radą. Komisja powinna być w większym stopniu odpowiedzialna nie tylko przed Parlamentem, ale także przed obywatelami. Rada powinna stać się bardziej przejrzysta, demokratyczna i skuteczna dzięki głosowaniu z zastosowaniem większości kwalifikowanej w takich obszarach, jak podatki lub polityka społeczna i sprawy zagraniczne.

- Dzięki wzmocnieniu europejskiego obywatelstwa i aktywnemu zaangażowaniu ludzi w proces decyzyjny w ramach bardziej partycypacyjnego dialogu, możemy zwiększyć poparcie obywateli dla europejskiego projektu. Z niecierpliwością oczekujemy na debatę na temat niniejszego wkładu Grupy S&D w wymiar instytucjonalny Unii z udziałem obywateli i zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego w ramach zbliżającej się Konferencji na temat Przyszłości Europy.    

Priorytety Grupy S&D dotyczące przyszłości UE obejmują:

 • Pełne wykorzystanie traktatu lizbońskiego w celu zapewnienia najlepszej realizacji polityk europejskich, w tym uruchomienie klauzul pomostowych w celu poszerzenia głosowania w Radzie w oparciu o większość kwalifikowaną,
 • Uzupełnienie unii walutowej o unię finansową, a także reforma paktu stabilności i wzrostu oraz mandatu EBC,
 • Konstytucjonalizacja nowych polityk i kompetencji w zakresie Europy socjalnej, zmian klimatu i unii w dziedzinie zdrowia publicznego,
 • Silniejszy budżet europejski wzmocniony nowymi zasobami własnymi, w tym wspólnym opodatkowaniem oraz zwiększona rola Parlamentu Europejskiego w dziedzinie dochodów,
 • Silniejszy Parlament Europejski: prawo inicjatywy legislacyjnej, pełna procedura współdecyzji, silniejsza kontrola polityczna nad Komisją,
 • Znacząca poprawa przejrzystości instytucji, zwłaszcza w ramach Rady,
 • Włączenie protokołu postępu społecznego i europejskiego filaru praw socjalnych w przypadku zmian w traktacie,
 • Stałe i ustrukturyzowane formy uczestnictwa obywateli - oparte na równowadze płci i równowagi społecznej - oraz nowe modele edukacji obywatelskiej UE,
 • Udoskonalenie procesu „Spitzenkandidaten”,
 • Wprowadzenie ponadnarodowych list w celu wyboru części członków PE, wraz z zasadami zapewniającymi poszanowanie równowagi między dużymi, średnimi i małymi państwami członkowskimi,
 • Obrona jakości demokracji w UE i funkcjonowania instytucji europejskich, a także demokratycznego projektu UE.

 

Powiązane dokumenty

S&D Paper on the EU´s constitutional future: towards a stronger political union

Zaangażowani europosłowie

GARCÍA PÉREZ Iratxe
GARCÍA PÉREZ Iratxe
Przewodniczący / Przewodnicząca
Hiszpania
RUIZ DEVESA Domènec
RUIZ DEVESA Domènec
Koordynator
Hiszpania

Kontakt dla prasy

Martin De La Torre Victoria
President's spokesperson
MARTIN DE LA TORRE Victoria
Hiszpania
Macphee Ewan
MACPHEE Ewan
Press Officer
Wielka Brytania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy
Postępowcy inicjują debatę w sprawie Konferencji na temat Przyszłości Europy w ramach wydarzenia, które odbędzie się 3 maja w Rzymie - #Progressives4Europe
Komunikat prasowy
Grupa S&D: Wyrażamy uznanie dla reform wymiaru sprawiedliwości na Malcie, ale osoby odpowiedzialne za zabójstwo Daphne Caruany Galizii muszą zostać postawione przed sądem
Komunikat prasowy
Grupa S&D debatuje nad ponadnarodowymi listami i zasadą „Spitzenkandidaten” przed wyborami w 2024 roku