Podziel się:

Socjaliści i Demokraci wszczęli dziś alarm. Dziesięć miesięcy od wybuchu pandemii Covid-19 mamy coraz więcej dowodów wskazujących na to, że lockdowny doprowadziły do ​​gwałtownego wzrostu przemocy wobec kobiet, pogłębienia przepaści cyfrowej między kobietami a mężczyznami oraz podziału między płciami w ramach nieodpłatnej pracy opiekuńczej; miały one też potencjalnie długoterminowy wpływ na pracę i dochody kobiet. Jednak na szczeblu UE nie podjęto wystarczających działań w celu uwzględnienia perspektywy płci w ramach reakcji na ten kryzys, a zapowiedziany wniosek legislacyjny, dotyczący przejrzystości płac - niezbędny pierwszy krok do ostatecznego zakończenia utrzymującej się wciąż różnicy w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn - został niestety ponownie odroczony.

Podczas debaty i głosowania nad trzema rezolucjami dotyczącymi równouprawnienia płci, Grupa S&D wezwała do podjęcia szeregu konkretnych środków w celu zapewnienia lepszej ochrony praw kobiet. Pilnie potrzebujemy szybkiego ożywienia i przyjęcia dyrektywy w sprawie udziału kobiet w zarządach, ratyfikacji konwencji stambulskiej w celu wyeliminowania przemocy wobec kobiet oraz środków legislacyjnych, dotyczących wiążących środków na rzecz przejrzystości płac. Strategia UE na rzecz równouprawnienia płci, zaproponowana przez Komisję w marcu ubiegłego roku, musi jak najszybciej zostać wdrożona.

Rzeczniczka Grupy S&D ds. praw kobiet i równouprawnienia płci oraz sprawozdawczyni PE ds. strategii UE na rzecz równouprawnienia płci, eurodeputowana Maria Noichl, powiedziała:

- Dzisiejszy dzień jest dobrym dniem dla kobiet. Donald Trump wreszcie opuścił Biały Dom, Kamala Harris została pierwszą kobietą na stanowisku wiceprezydenta USA, a Parlament Europejski kolejny raz przywraca kwestię równouprawnienia płci do agendy w Europie. Dzisiaj mówimy „tak” dla społeczeństwa, w którym panuje równouprawnienie płci i „nie” dla przemocy wobec kobiet i dziewcząt we wszelkich jej formach.

- Jeśli w UE nic się nie zmieni, równouprawnienie płci zostanie osiągnięte dopiero za 65 lat. Strategia na rzecz równouprawnienia płci i proponowane w niej działania stanowią kolejny krok do szybszej drogi do równości między mężczyznami i kobietami. Wzmacnia ona również nasze stanowisko w kwestii gwałtownych ataków na prawa kobiet, które możemy zaobserwować w kilku państwach członkowskich, takich jak Polska i Węgry. Praworządność w Europie może istnieć tylko w sytuacji równości płci; bez niej demokracja pozostaje w tyle.

Wiceprzewodnicząca Grupy S&D i sprawozdawczyni pomocnicza ds. perspektywy płci w okresie kryzysu związanego z Covid-19 i w okresie pokryzysowym, Heléne Fritzon, powiedziała:

- Od początku obecnej pandemii Grupa S&D wzywa do proaktywnej reakcji, uwzględniającej perspektywę płci. Wzrosła przemoc domowa i przemoc ze względu na płeć, zaatakowane zostało zdrowie i prawa seksualne i reprodukcyjne, a doświadczenia z poprzednich kryzysów wskazują, że w perspektywie długoterminowej sytuacja finansowa kobiet ulegnie nieproporcjonalnie większemu pogorszeniu niż w przypadku mężczyzn. Wszystkie te czynniki będą miały również istotny wpływ na nasze dzieci.

- Nie możemy pozwolić na to, aby ta pandemia przyniosła również kryzys w dziedzinie równouprawnienia płci. Ponownie wzywamy dzisiaj Komisję i państwa członkowskie do umieszczenia równouprawnienia płci i praw kobiet w centrum planów odbudowy i odporności po pandemii Covid-19. Jeśli chcemy naprawić gospodarcze i społeczne szkody, wyrządzone przez ten kryzys, niezwykle ważne jest, abyśmy zwiększyli udział kobiet na rynku pracy oraz wzmocnili powiązania pomiędzy polityką w dziedzinie zmian klimatycznych, polityki cyfrowej i równouprawnienia płci.

- Równouprawnienie płci jest jednym z naszych najważniejszych narzędzi, koniecznych do budowy silnej i zielonej UE po pandemii.

Sprawozdawczyni pomocnicza Grupy S&D ds. zniwelowania przepaści cyfrowej między kobietami a mężczyznami i udziału kobiet w sektorze cyfrowym, eurodeputowana Maria Manuel Leitão Marques, powiedziała:

- Niedostateczny udział kobiet w sektorze technologicznym znajduje odzwierciedlenie w statystykach. Kobiety stanowią jedynie 17% wśród 1,3 miliona osób studiujących technologie informacyjne i komunikacyjne w UE. Jest rzeczą oczywistą, że musimy to zmienić, aby ożywić gospodarkę i pozwolić kobietom na pełne uczestnictwo w społeczeństwie.

- Aby odnieść sukces, musimy rozpocząć od zwalczania stereotypów płciowych w szkołach, a następnie promować umiejętności cyfrowe i udział kobiet w gospodarce cyfrowej w ramach uczenia się przez całe życie. Wzywamy Komisję do stworzenia programów mentoringu, prezentujących kobiece wzorce osobowe w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych na wszystkich poziomach edukacji oraz do opracowania programów szkoleniowych w celu podnoszenia umiejętności i zmiany kwalifikacji, skierowanych specjalnie do kobiet.

Zaangażowani europosłowie

FRITZON Heléne

FRITZON Heléne

Head of delegation
Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Szwecja
NOICHL Maria

NOICHL Maria

Koordynator
Niemcy
LEITÃO MARQUES Maria Manuel

LEITÃO MARQUES Maria Manuel

Członek
Portugalia

Kontakt dla prasy

Czerny-grimm Inga

CZERNY-GRIMM Inga

Press Officer
Polska

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Nie dla zagranicznego finansowania organizacji walczących o zakaz aborcji w Europie!

Komunikat prasowy

Grupa S&D zbulwersowana decyzją tureckiego rządu o wypowiedzeniu Konwencji Stambulskiej

Komunikat prasowy

9 na 10 Europejczyków chce Europy socjalnej, więc spełnijmy ich oczekiwania - mówi Iratxe García