Opublikowane:
Podziel się:

Po osiągnięciu międzypartyjnego porozumienia w sprawie reformy systemu wyborczego przed wyborami w Gruzji w październiku 2020 roku, Socjaliści i Demokraci w Parlamencie Europejskim złożyli gratulacje zarówno siłom większości, jak i siłom opozycji oraz wezwali wszystkie podmioty polityczne do kontynuowania niezbędnych reform w duchu dialogu w celu zapewnienia długofalowej stabilności politycznej.

Sven Mikser, sprawozdawca PE ds. Gruzji, powiedział:

- Pragnę pochwalić wszystkie siły polityczne w Gruzji za osiągnięcie porozumienia, które stanowi kluczowy krok do zapewnienia nie tylko wolnych i uczciwych wyborów parlamentarnych w 2020 roku, ale także do zagwarantowania tak bardzo potrzebnej stabilności politycznej w Gruzji. Zachęcamy wszystkie podmioty polityczne do podtrzymania tego ducha oraz kontynuowania współpracy w celu jak najszybszego przekształcenia niedzielnego porozumienia w prawo, a także w celu wprowadzenia w życie reformy systemu wyborczego. W świetle nadchodzących wyborów niezwykle ważne jest również zagwarantowanie równego dostępu do mediów oraz zapewnienie pluralistycznego i niedyskryminacyjnego przedstawiania poglądów politycznych w publicznych i prywatnych programach radiowych i telewizyjnych.

Kati Piri, wiceprzewodnicząca Grupy S&D do spraw zagranicznych, powiedziała:

- Zachęcający jest fakt, że w ramach osiągniętego w niedzielę porozumienia oprócz reformy systemu wyborczego główne partie polityczne zgodziły się powstrzymać od działań, które mogłyby być postrzegane jako upolitycznienie gruzińskich instytucji sądowniczych, takich jak procesy sądowe przeciwko opozycyjnym politykom lub budzące pytania nominacje sądowe. Rządy prawa i niezawisłość sądownictwa mają kluczowe znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania demokracji. Wzywamy Gruzję jako partnera stowarzyszonego UE do przestrzegania najwyższych standardów w zakresie etyki i uczciwości w wymiarze sprawiedliwości. Zaufanie ludzi do systemu sądowego ma kluczowe znaczenie nie tylko dla stabilności politycznej, ale także dla społecznego i gospodarczego dobrobytu kraju.

- Przypominamy również Gruzinom, że UE nie zapomniała o tym, co miało miejsce w 2008 roku. Nigdy nie zaakceptujemy utrzymującej się wciąż okupacji przez Rosję 20% terytorium Gruzji. Grupa S&D w pełni popiera suwerenność i integralność terytorialną Gruzji w granicach uznanych na arenie międzynarodowej.

Uwaga dla wydawców:

Porozumienie polityczne, osiągnięte w dniu 8 marca przewiduje, że parlament, który zostanie ponownie wybrany w październiku 2020 roku, będzie składał się ze 120 członków wybranych w systemie proporcjonalnym i 30 członków wybranych w systemie większościowym. Próg wyborczy w wyborach proporcjonalnych powinien zostać ustalony na 1%, a mechanizm ograniczający określi, że żadna partia, która zdobędzie mniej niż 40% oddanych głosów, nie będzie mogła uzyskać większości mandatów. Ponadto ograniczone powinny zostać różnice w wielkości okręgów wyborczych.

Zaangażowani europosłowie

PIRI Kati

Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Holandia

MIKSER Sven

Koordynator
Estonia

Kontakt dla prasy

CZERNY-GRIMM Inga

Press Officer
Polska