Podziel się:

Europejskie prawo klimatyczne jest kamieniem węgielnym Europejskiego Zielonego Ładu, ponieważ po raz pierwszy wpisuje do prawodawstwa cel Unii, jakim jest osiągnięcie zerowej emisji gazów cieplarnianych netto najpóźniej do 2050 roku. Dzięki ogromnemu wysiłkowi i zaangażowaniu ze strony Socjalistów i Demokratów, UE odchodzi od unii węgla i stali, aby stać się pierwszym na świecie regionem neutralnym dla klimatu.

Sprawozdawczyni ds. prawa klimatycznego i koordynatorka Grupy S&D, Jytte Guteland, powiedziała:

- To ważne zwycięstwo dla klimatu i naszej przyszłości. Zatwierdzając redukcję emisji gazów cieplarnianych o 60% do 2030 roku w porównaniu z poziomami z 1990 roku, Parlament Europejski zajmuje zdecydowane stanowisko, aby europejskie wysiłki na rzecz klimatu były bardziej zgodne z nauką i odpowiadały naszym obywatelom, którzy pragną, aby Europa osiągnęła cel neutralności klimatycznej i przestrzegała porozumienia paryskiego.

- Nadszedł czas, aby rozpocząć negocjacje z Komisją Europejską i Radą UE z jasnym przesłaniem: Oczekujemy, że wszystkie państwa członkowskie wprowadzą w życie wiążące cele w zakresie osiągnięcia neutralności klimatycznej najpóźniej do 2050 roku.

- Pragniemy wyrazić naszą satysfakcję z powodu szerokiego poparcia, uzyskanego dla naszej propozycji przyjęcia budżetu emisji gazów cieplarnianych, określającego całkowitą pozostałą ilość emisji gazów cieplarnianych jako ekwiwalent dwutlenku węgla, który można wyemitować najpóźniej do 2050 roku, bez narażania na szwank zobowiązań Unii wynikających z porozumienia paryskiego.

- Wreszcie, co niemniej ważne, powołaliśmy również niezależną Radę ds. Klimatu na szczeblu europejskim: Europejską Radę ds. Zmian Klimatu (ECCC), która - wraz z tworzonymi organami doradczymi ds. klimatu na szczeblu państw członkowskich - oceni wspólnie, czy UE znajduje się na drodze do osiągnięcia celu neutralności klimatycznej oraz zidentyfikuje możliwości dalszej redukcji emisji gazów cieplarnianych i zwiększenia potencjału sekwestracji dwutlenku węgla.

- Ta walka jeszcze się nie skończyła; jest to walka o to, aby Europa znalazła się po właściwej stronie historii, walka o neutralność klimatyczną oraz zrównoważoną przyszłość pod względem społecznym, ekologicznym i ekonomicznym.

Wiceprzewodnicząca Grupy S&D, odpowiedzialna za Europejski Zielony Ład, Miriam Dalli, powiedziała:

- Nie ma czasu na polityczną retorykę. Dziś, zatwierdzając redukcję emisji CO2 o 60% do 2030 roku, Parlament Europejski udowodnił, że jest poważny i gotowy do negocjacji z Komisją UE i państwami członkowskimi, aby wspólnie utorować zrównoważoną drogę do ostatecznego osiągnięcia neutralności węglowej do 2050 roku.

- Zagrożenia związane ze zmianą klimatu same nie znikną. Zagrożeń związanych ze zmianą klimatu nie zlikwidują indywidualne działania poszczególnych państw członkowskich. Tylko wspólnie, podejmując odważne decyzje, możemy osiągnąć sytuację, w której Unia Europejska jako całość będzie miała zerową emisję gazów cieplarnianych netto.

- W tym celu pracowaliśmy nad wyznaczeniem nowego celu klimatycznego na 2040 rok, aby zapewnić obywatelom, przemysłowi i państwom członkowskim jaśniejszy obraz kierunku, w jakim chcemy podążać.

- Grupa S&D przodowała od roku w forsowaniu prawa klimatycznego. Byliśmy pierwszą grupą polityczną, która zajęła bardzo zdecydowane stanowisko, aby zapewnić, by UE mogła oprzeć się na ambitnym, postępowym i realistycznym prawie klimatycznym, w ramach którego nikt nie będzie się czuł pozostawiony sam sobie.

Zaangażowani europosłowie

GUTELAND Jytte

GUTELAND Jytte

Koordynator
Szwecja

Kontakt dla prasy

Bernas Jan

BERNAS Jan

Press Officer
Włochy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Zakaz przedwczesnego starzenia się produktów oraz obowiązkowe etykietowanie dotyczące trwałości i możliwości naprawy. Grupa S&D walczy o ambitny, zrównoważony jednolity rynek

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Nowy pakiet Komisji Europejskiej zmierza w kierunku budowy Europejskiej Unii Zdrowia, o co apelowaliśmy

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Nawet w czasach kryzysu nie ma miejsca na kompromisy, jeśli chodzi o demokrację i praworządność