Grupa S&D oferuje wiele możliwości odbycia stażu angażując w ten sposób młodych ludzi w prace Grupy S&D i Parlamentu Europejskiego oraz w celu promowania integracji obywateli pochodzących z całej Europy. Wszyscy nasi stażyści otrzymują stypendia i zakres obowiązków, obejmujący monitorowanie prac komisji parlamentarnych, pracę z zespołem prasowym, udział w konferencjach Grupy S&D, itd.

Rocznie przyjmujemy około 25 młodych ludzi na staże, które rozpoczynają się w połowie lutego lub w połowie września. W zależności od programu, staże trwają od trzech do pięciu miesięcy.

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na staż musi spełnić następujące kryteria:

  • mieć ukończone co najmniej 18 lat i co najwyżej 35 lat w dniu rozpoczęcia stażu;
  • mieć obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, o ile danej osoby nie dotyczą przepisy art. 21;
  • wyznawać wartości Grupy;
  • posiadać dyplom ukończenia studiów (co najmniej studiów licencjackich lub ich odpowiednika), o ile danej osoby nie dotyczą przepisy art. 25;
  • posługiwać się biegle językiem angielskim lub francuskim. Pożądana jest dobra znajomość jednego z innych języków państw członkowskich.

Grupa ma promować równe szanse, gwarantować równouprawnienie płci oraz zapobiegać wszelkim formom dyskryminacji, do których odnosi się Karta praw podstawowych Unii Europejskiej. Procedury wyboru i rekrutacji kandydatów zostały zaadaptowane w sposób, który zapewnia, że nie działają na niekorzyść kandydatów z niepełnosprawnościami.

INTERNAL RULES GOVERNING TRAINEESHIPS IN THE S&D GROUP SECRETARIAT

Semestr Początek stażu Czas trwania Okres przyjmowania zgłoszeń
Pierwszy semestr Połowa lutego 5 / 3 miesięcy 5 - 30/10/2020
Drugi semestr Połowa września 5 miesięcy (dokładne daty podamy później)

Więcej informacji na temat różnych funduszy na staże znajdziesz poniżej.

Apply now

Powiązane dokumenty

S&D Traineeships - Internal Rules / S&D Stages - Règlement intérieur

Fundusze

Fundusz im. Fiorelli Ghilardotti

Fundusz im. Francisa Valsa

Fundusz na rzecz młodych osób pochodzenia romskiego

Herwig Kaiser - Fundusz Współpracy Międzynarodowej

Program staży dla młodych osób niepełnosprawnych

Staże indywidualne