Grupa S&D oferuje wiele możliwości odbycia stażu, aby zaangażować młodych ludzi w prace Grupy S&D i Parlamentu Europejskiego oraz promować integrację obywateli w całej Europie. Wszyscy nasi stażyści otrzymują stypendium i możliwości pracy, które obejmują monitorowanie prac komisji parlamentarnych, współpracę z zespołem prasowym, udział w wydarzeniach Grupy S&D oraz inne dziedziny życia parlamentarnego.

W każdym semestrze przyjmujemy około 25 młodych ludzi na staże trwające od trzech do pięciu miesięcy (w zależności od programu). Staże rozpoczynają się w połowie lutego lub w połowie września.

Kandydaci na staże muszą spełniać następujące warunki:

 • mieć ukończone 18 lat i nie więcej niż 35 lat w dniu rozpoczęcia stażu;
 • być obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, chyba że zastosowanie mają przepisy art. 21;
 • podzielać wartości Grupy;
 • posiadać wyższe wykształcenie (co najmniej licencjat lub równoważny), chyba że zastosowanie mają przepisy art. 25;
 • posiadać gruntowną znajomość języka angielskiego lub francuskiego. Pożądana jest również dobra znajomość innego z języków urzędowych Unii Europejskiej.

Grupa wspiera równe szanse, zapewnia równowagę płci i wyklucza wszelkiego rodzaju dyskryminację, zgodnie z Kartą Praw Podstawowych. Procedury selekcji i rekrutacji są dostosowane tak, aby nie stawiać w niekorzystnej sytuacji kandydatów z niepełnosprawnościami.

Wszyscy kandydaci na staż są uprawnieni do ubiegania się o staż w ramach JEDNEGO z 4 specjalnych funduszy otwarte na aplikacje, lub w ramach Funduszu FRANCISA VALSA i maksymalnie JEDNEGO z 3 specjalnych funduszy. Jeśli kandydat złoży kilka wniosków o staż w ramach tego samego funduszu, pod uwagę weźmiemy tylko najbardziej aktualny z nich.

PROSIMY O PRZECZYTANIE WEWNĘTRZNYCH ZASAD PRZED ZŁOŻENIEM WNIOSKU O STAŻ (EN)

Semestr Początek stażu Czas trwania Okres przyjmowania zgłoszeń
Pierwszy semestr Połowa lutego 3-5 miesięcy (dokładne daty podamy później)
Drugi semestr Połowa września 3-5 miesięcy 03/05/21 - 28/05/21

Więcej informacji o 6 różnych funduszach stażowych można znaleźć poniżej:

 • Fundusz Ghilardotti - Staż Grupy S&D na rzecz równości i różnorodności
 • Fundusz Herwig Kaiser - Współpraca Międzynarodowa
 • Staże indywidualne
 • Fundusz Francisa Valsa
 • Fundusz na rzecz młodych osób pochodzenia romskiego
 • Program staży dla młodych osób niepełnosprawnych

Apply now

Powiązane dokumenty

S&D Traineeships - Internal Rules

S&D Stages - Règlement intérieur

Fundusze

Fundusz im. Fiorelli Ghilardotti

Fundusz im. Francisa Valsa

Fundusz na rzecz młodych osób pochodzenia romskiego

Herwig Kaiser - Fundusz Współpracy Międzynarodowej

Program staży dla młodych osób niepełnosprawnych

Staże indywidualne