Podziel się:

Ponad 10 milionów Europejczyków zatrudnionych jest w transporcie, dlatego też sektor ten stanowi istotną część gospodarki Unii Europejskiej i ma strategiczne znaczenie. Socjaliści i Demokraci przedstawili szereg wniosków, mających na celu zapewnienie, że Unia Europejska będzie w stanie osiągnąć swój cel w postaci osiągnięcia neutralności węglowej do 2050 roku. Stopniowe wycofywanie samochodów z silnikami spalinowymi do 2035 roku, usprawnienie żeglugi śródlądowej w UE, aktualizacja przepisów w zakresie lotnictwa oraz zlikwidowanie przepaści między transportem na obszarach wiejskich i miejskich, to tylko kilka z ambitnych celów określonych w najnowszym stanowisku Grupy w kwestii zrównoważonej i inteligentnej mobilności.

Eurodeputowany Mohammed Chahim, wiceprzewodniczący Grupy S&D, odpowiedzialny za kwestie związane z Zielonym Ładem w sektorze transportu, powiedział:

- Jako Grupa S&D przyjmujemy z zadowoleniem strategię na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności. Uważamy, że nadszedł czas, aby podjąć duże kroki w zakresie dekarbonizacji sektora transportu. Oprócz nadrzędnej strategii potrzebujemy jasnego podejścia sektorowego oraz konkretnych partnerstw publiczno-prywatnych, aby ta transformacja zakończyła się sukcesem. Chcemy, aby przejście na zrównoważoną i inteligentną mobilność było sprawiedliwe, sprzyjające włączeniu społecznemu i niedyskryminujące. Musimy zagwarantować, aby zrównoważona i inteligentna mobilność została zaakceptowana przez osoby dojeżdżające do pracy ze względu na jej przystępną cenę i wygodę. Oprócz ambitnych celów dla każdego sektora, zwracamy się do Komisji o przyjęcie jasnej agendy socjalnej w celu promowania wyższych standardów socjalnych w tym sektorze, w tym w kwestii podnoszenia umiejętności i przekwalifikowania oraz szkoleń zawodowych pracowników.

- W naszym stanowisku wymieniamy niektóre z naszych kluczowych postulatów, dotyczących realizacji tej strategii. Jednym z najważniejszych jest dla mnie prośba do Komisji o przedstawienie jasnego planu działania dla tego sektora oraz wyznaczenie terminu wycofania samochodów z silnikami spalinowymi. Sektor motoryzacyjny, podobnie jak wiele innych sektorów, potrzebuje jasności.

Eurodeputowany Ismail Ertug, wiceprzewodniczący Grupy S&D, odpowiedzialny za transport, powiedział:

- Strategia Komisji na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności to ważny plan, który ma przygotować sektor transportu do jego najgłębszej transformacji w ostatnich dziesięcioleciach. Jako Grupa S&D wspieramy Komisję w realizacji jej ogólnego celu, ale wciąż dostrzegamy poważne niedociągnięcia w kilku obszarach; na przykład w kwestii zamiaru wprowadzenia pojazdów bezemisyjnych lub programu „Shift2rail”. Potrzebujemy przede wszystkim ogromnych publicznych i prywatnych inwestycji w przyszłe gałęzie przemysłu, a także przekwalifikowanie pracowników. Podwójne wyzwania związane z cyfryzacją i dekarbonizacją to szansa na więcej miejsc pracy, bardziej odporną europejską gospodarkę i bardziej sprawiedliwe społeczeństwo, jeśli ustanowimy odpowiednie ramy!

W swoim stanowisku Grupa S&D proponuje:

 • wyraźnie określony termin zakończenia wycofywania samochodów z silnikiem spalinowym i jasne cele, a także konkretne środki na okres przejściowy, które uwzględnią różne wymiary społeczne w państwach członkowskich;

 

 • opracowanie wiążącej „mapy drogowej” dotyczącej społecznych, zawodowych i regionalnych konsekwencji przejścia na technologie zrównoważonej mobilności;

 

 • ambitny przegląd dyrektywy w sprawie opodatkowania energii, który dostosuje opodatkowanie produktów energetycznych i energii elektrycznej do unijnej polityki środowiskowej i klimatycznej;

 • konkretne środki stymulujące zmianę zachowania konsumentów w zakresie mobilności, w tym zintegrowanie systemu biletowego, rozwiązania multimodalne, przystępność cenowa i dobrze funkcjonująca sieć transportowa w obrębie miast i regionów oraz między nimi, a także skupienie się na przystępnym cenowo i niezawodnym transporcie publicznym w ramach przeglądu pakietu w sprawie mobilności miejskiej, w tym na traktowaniu przestrzeni publicznych jako dobra wspólnego; integracja inteligentnych rozwiązań w zakresie mobilności ze zrównoważonymi systemami zbiorowego transportu publicznego;
   
 • konkretne środki mające na celu pobudzenie żeglugi śródlądowej jako zrównoważonego środka transportu towarów, zgodnie z polityką Unii w zakresie ochrony środowiska i bez zaniedbywania wymiaru społecznego dotkniętych regionów;
   
 • kompleksowy pakiet lotniczy i konkretne środki dla sektora morskiego w celu walki z katastrofalnymi warunkami pracy w tych dwóch sektorach;
   
 • wzmożone wysiłki w zakresie wdrażania i stosowania istniejących przepisów prawa pracy UE w całym sektorze transportu oraz wzmocnienie dialogu społecznego i konkretnej strategii UE w zakresie przekwalifikowania i podnoszenia kwalifikacji pracowników oraz złagodzenia potencjalnych negatywnych konsekwencji przejścia na zrównoważoną i inteligentną mobilność;
   
 • włączenie wymiaru wiejskiego do realizacji strategii wraz z konkretnymi działaniami na rzecz zachowania spójności społeczno-gospodarczej i terytorialnej;
 • właściwa wymiana danych i ich integracja między wszystkimi zainteresowanymi stronami, wsparte przez silną odporność cybernetyczną;
   
 • horyzontalne stosowanie istniejącego europejskiego dorobku prawnego w zakresie ochrony danych i jego zasad przy opracowywaniu przyszłego prawodawstwa w dziedzinie inteligentnej mobilności, przy pełnym wykorzystaniu potencjału sztucznej inteligencji w sektorze transportu, zapewniając, że sztuczna inteligencja pozostanie skoncentrowana na człowieku, przestrzegać będzie europejskich norm bezpieczeństwa i odpowiedzialności oraz nie pozwoli na lekceważenie obowiązującego prawodawstwa;
   
 • silny nacisk i inwestycje w badania naukowe i innowacje.

 

Powiązane dokumenty

The road to sustainable, smart and socially just mobility

Zaangażowani europosłowie

CHAHIM Mohammed
CHAHIM Mohammed
Wiceprzewodniczący
Holandia
ERTUG Ismail
ERTUG Ismail
Wiceprzewodniczący
Niemcy

Kontakt dla prasy

Chiru Dana
CHIRU Dana
Assistant
Rumunia

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy
Grupa S&D: Parlament Europejski jest gotowy do wprowadzenia w życie jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej
Komunikat prasowy
„W pełni popieram wnioski wyciągnięte przez Komisję Europejską z pandemii Covid-19, ale analiza musi wykraczać poza jej wpływ na zdrowie” - mówi Iratxe García
Komunikat prasowy
Pod przywództwem Grupy S&D Parlament Europejski wzywa do zniesienia patentów na szczepionki przeciw Covid-19 w celu ratowania ludzkiego życia