Nasza praca w Komisji Rozwoju

Unia Europejska jest największym na świecie ofiarodawcą pomocy międzynarodowej. Grupa S&D dąży do tego, aby UE zachowała globalne przywództwo i silne zaangażowanie na rzecz programów rozwojowych oraz skutecznej pomocy humanitarnej. Pracujemy również ciężko nad tym, aby wszystkie polityki UE - wewnętrzne i zewnętrzne - były spójne z tymi celami w takich w dziedzinach, jak rolnictwo i handel międzynarodowy, a także w ramach takich polityk, jak identyfikowalność minerałów konfliktu i społecznie odpowiedzialne praktyki w sektorze odzieżowym. Naszym obowiązkiem jest budowanie przyszłości, w której nikt nie zostanie pominięty.

Nasze osiągnięcia

Odegraliśmy kluczową rolę w określeniu ambitnego programu UE w zakresie polityki rozwojowej. Nowy konsensus europejski i międzyinstytucjonalny w sprawie rozwoju potwierdza ważne, kluczowe zasady, takie jak walka z ubóstwem i nierównością, konieczność zajęcia się głównymi przyczynami migracji oraz postęp w realizacji celów zrównoważonego rozwoju i w zakresie rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Zapewniliśmy właściwe wdrożenie tych zasad w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, mobilizując kolejne inwestycje dla Afryki i krajów sąsiednich.

Nasze priorytety

Wdrażanie Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG)

Najważniejszym priorytetem Grupy S&D w dziedzinie polityki rozwojowej jest osiągnięcie wyznaczonych na 2030 rok celów ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju, a w szczególności likwidacji globalnego ubóstwa i nierówności. 17 celów wyznaczonych w rezolucji Przekształcamy nasz świat - Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, stanowi siły napędowe unijnej polityki rozwoju w drodze realizacji celów gospodarczych, społecznych i środowiskowych w samej UE, jak i poza nią.

Nowy konsensus europejski w sprawie rozwoju

Jeśli chcemy osiągnąć rzeczywisty postęp w osiąganiu Celów Zrównoważonego Rozwoju, musimy oprzeć tworzenie polityki na konsensusie europejskim w sprawie rozwoju, aby określić, w jaki sposób położymy kres nierównościom oraz zaproponować radykalne, nowe programy dla osiągnięcia tych celów.

Mamy dziś inne priorytety i wyzwania niż w przeszłości, ale musimy bardzo wyraźnie zaznaczyć, że rolą polityki rozwojowej jest przede wszystkim walka z ubóstwem w celu rozwiązania głównych przyczyn globalnych wyzwań, takich jak migracja i niestabilność.

Edukacja

Edukacja odgrywa kluczową rolę w likwidacji ubóstwa i nierówności, a także w zapobieganiu kryzysom humanitarnym spowodowanym przez człowieka. 

75 milionów dzieci nie uczęszcza do szkoły ze względu na sytuacje kryzysowe, ale tylko niecałe 2% globalnej pomocy humanitarnej przeznaczone jest na edukację.

W ramach naszej kampanii EDUCA, Grupa S&D walczyła usilnie o to, aby edukacja na obszarach dotkniętych konfliktami stała międzynarodowym priorytetem. UE wyraziła zgodę na przeznaczenie 6% swojego budżetu na pomoc humanitarną w 2017 roku na finansowanie edukacji dzieci na obszarach dotkniętych konfliktami.

Zobowiązanie to oznacza, że ponad 4 milionom dzieci w 47 krajach zapewniony już został dostęp do edukacji.

Grupa S&D będzie się nadal domagać podejmowania dalszych działań w celu zapewnienia powszechnego dostępu do edukacji.

Zaangażowani europosłowie

NEUSER Norbert
NEUSER Norbert
Wiceprzewodniczący
Niemcy
BULLMANN Udo
BULLMANN Udo
Koordynator
Niemcy
MAJORINO Pierfrancesco
MAJORINO Pierfrancesco
Członek
Włochy
GONZÁLEZ Mónica Silvana
GONZÁLEZ Mónica Silvana
Członkini
Hiszpania
TARABELLA Marc
TARABELLA Marc
Członek
Belgia
NOICHL Maria
NOICHL Maria
Zastępczyni
Niemcy
INCIR Evin
INCIR Evin
Zastępczyni
Szwecja
LÓPEZ AGUILAR Juan Fernando
LÓPEZ AGUILAR Juan Fernando
Zastępca
Hiszpania
TOIA Patrizia
TOIA Patrizia
Zastępczyni
Włochy
ZORRINHO Carlos
ZORRINHO Carlos
Zastępca
Portugalia

Zobacz nasze najnowsze działania

Komunikat prasowy
Grupa S&D przedstawia swoje stanowisko w sprawie szczepionek; kluczowe znaczenie ma przygotowanie UE na wszelkie nowe pandemie
Komunikat prasowy
Grupa S&D: „Przestrzeganie praw człowieka i lepsza odpowiedzialność demokratyczna są konieczne w polityce zewnętrznej i rozwojowej UE”
Komunikat prasowy
Grupa S&D: Zapewnienie zawieszenia broni oraz dostarczenie pomocy humanitarnej do Etiopii musi być obecnie priorytetem, aby walczyć z głodem w regionie Tigraj

Stanowiska

Position paper
S&D Group Position Paper - A Fair and Equitable Global Vaccine Strategy
Position paper
S&D GROUP POSITION PAPER FOR A RENEWED AFRICA-EU PARTNERSHIP
Position paper
S&D position paper on migration & asylum
Position paper
S&D Position Paper on Europe 2020 strategy - A review for success
Position paper
EU cohesion policy - an investment tool for the benefit of EU citizens
Position paper
Towards a Digital Union - Our Progressive Vision
Position paper
Sustainable development agenda post-2015
Position paper
Towards an Energy Union
Position paper
DEVE (Development) policy paper for development and humanitarian aid priorities 2014-2019
Position paper
10 demands to fight social dumping and protect all workers

Powiązane dokumenty

Related document
S&D Group mandate paper : Sustainable Development Agenda Post-2015
Related document
DEVE Policy Paper for Development and Humanitarian Aid Priorities 2014-2019