Nasza praca w Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Nasi europosłowie są silnie zaangażowani w walkę z wszelkimi formami dyskryminacji. Naszym głównym celem jest ochrona praw podstawowych. Chcemy zniwelować różnicę wskaźnika zatrudnienia kobiet i mężczyzn oraz wyeliminować zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu na płeć, które to zjawiska wpływają negatywnie na życie codzienne kobiet w całej Europie. Innym naszym ważnym celem, poza tymi wymienionymi poniżej, jest eliminacja wszelkich form przemocy wobec kobiet.

Nasze priorytety

 • Ukończenie prac nad dyrektywą w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym przed końcem kadencji, aby ulepszyć prawa w zakresie urlopu macierzyńskiego, jak też zagwarantować prawo do urlopu ojcowskiego, co umożliwi ojcom spędzanie czasu z dziećmi i partnerkami.
 • Przeprowadzenie przeglądu dyrektywy w sprawie równego traktowania z 2006 r., aby wprowadzić efektywne sankcje, które pomogą promować równe traktowanie obu płci i równe płace.
 • Przyjęcie spójnego ustawodawstwa w celu propagowania równego podziału obowiązków między kobietami i mężczyznami. Istnieje potrzeba wdrożenia środków w nieformalnych systemach opieki oraz uznania niewidocznej i nisko opłacanej pracy kobiet w tym obszarze.
 • Wzmocnienie pozaprawnych środków promujących innowacyjne rozwiązania w zakresie czasu pracy w szerokim tego słowa znaczeniu, aby pogodzić życie rodzinne i zawodowe obywateli.
 • Dokonywanie inwestycji strategicznych i publicznych mających na celu zapewnienie lepszej jakości i tańszej opieki nad dziećmi.
 • Skłonienie UE do ratyfikowania konwencji stambulskiej, dotyczącej zwalczania przemocy wobec kobiet.
 • Promowanie roli kobiet w branży ICT (technologii informacyjno-komunikacyjnych) oraz ról przywódczych dla nich w gospodarce cyfrowej.
 • Konsolidowanie i poszerzanie praw w zakresie zdrowia seksualnego i praw reprodukcyjnych kobiet i dziewcząt.
 • Wprowadzanie sprawiedliwego opodatkowania.
 • Zapewnianie, że zagadnienie równouprawnienia płci i perspektywa praw kobiet obecne są we wszystkich strategiach politycznych.
 • Zwracanie uwagi na nowe formy napastowania towarzyszące nowym technologiom oraz znajdowanie wspólnych definicji i wskaźników płciowych w celu oceny stanu praw kobiet.

Zaangażowani europosłowie

REGNER Evelyn
REGNER Evelyn
Przewodnicząca
Austria
BIEDROŃ Robert
BIEDROŃ Robert
Wiceprzewodniczący
Polska
NOICHL Maria
NOICHL Maria
Koordynatorka
Niemcy
FRITZON Heléne
FRITZON Heléne
Członkini
Szwecja
GALVEZ MUÑOZ Lina
GALVEZ MUÑOZ Lina
Członkini
Hiszpania
BLINKEVIČIŪTĖ Vilija
BLINKEVIČIŪTĖ Vilija
Członkini
Litwa
PICIERNO Pina
PICIERNO Pina
Członkini
Włochy
PLUMB Rovana
PLUMB Rovana
Zastępczyni
Rumunia
MORETTI Alessandra
MORETTI Alessandra
Zastępczyni
Włochy
FLAŠÍKOVÁ BEŇOVÁ Monika
FLAŠÍKOVÁ BEŇOVÁ Monika
Zastępczyni
Słowacja

Zobacz nasze najnowsze działania

Wideo
The rights of LGBTIQ citizens are Human Rights
Komunikat prasowy
Grupa S&D wzywa Komisję i Radę do podjęcia działań w obronie osób LGBTI w Europie i ochrony ich praw
Komunikat prasowy
Parlament Europejski mówi, że prawa kobiet oraz prawa i zdrowie reprodukcyjne i seksualne (SRHR) to prawa człowieka oraz wzywa do depenalizacji aborcji we wszystkich państwach członkowskich!

Stanowiska

Position paper
S&D GROUP POSITION PAPER FOR A RENEWED AFRICA-EU PARTNERSHIP
Position paper
S&D position paper on migration & asylum
Position paper
Stanowisko grupy S&D w sprawie praw osób LGBTI
Position paper
Progressive European Social Policy: Returning the focus to the people
Position paper
Towards a Digital Union - Our Progressive Vision
Position paper
Sustainable development agenda post-2015
Position paper
Odblokujmy „dyrektywę o urlopie macierzyńskim”! Albo dlaczego ten tekst nie jest przestarzały
Position paper
The rise of right wing extremism and populism in Europe

Powiązane dokumenty

Related document
Sofagate is proof: women deserve a seat where it really matters, by Zita Gurmai and Maria Noichl on 18th May 2021
Related document
S&D Group's position paper : Towards a Digital Union - Our Progressive Vision
Related document
Odblokujmy „dyrektywę o urlopie macierzyńskim”! Albo dlaczego ten tekst nie jest przestarzały
Related document
Każdy z nas – mobilizacja na rzecz praw aborcyjnych
Related document
Putting an end to long hours at work
Related document
Position paper on the rise of right wing extremism and populism in Europe
Related document
Europe back to work. A 10-point plan for change
Related document
Free movement must be more fair, not less free: our alternative, progressive vision
Related document
10 demands to fight social dumping and protect all workers