Podziel się:

Pod przywództwem Socjalistów i Demokratów Parlament Europejski wysłał wiadomość, że prawa dzieci muszą stać się centralnym elementem polityki UE. W ubiegłym tygodniu Parlament Europejski obchodził 30. rocznicę Konwencji ONZ o prawach dziecka, ale eurodeputowani S&D chcą dopilnować, aby ten najpowszechniej ratyfikowany traktat na świecie został faktycznie wprowadzony w życie. Grupa S&D wzywa również do wprowadzenia dodatkowych środków, takich jak wyznaczenie specjalnego przedstawiciela do spraw praw dzieci, aby zagwarantować pełne poszanowanie praw wszystkich dzieci, a w szczególności tych spośród nich, które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji.

Caterina Chinnici, współsprawozdawczyni Grupy S&D ds. rezolucji, powiedziała:

 - Konwencja ONZ o prawach dziecka jest najpowszechniej ratyfikowanym międzynarodowym traktatem dotyczącym praw człowieka w historii, ale nie udaje nam się w pełni chronić praw dzieci w Europie i na całym świecie. Wciąż zbyt wiele dzieci pada ofiarami przemocy i wykorzystywania. Wiele milionów dzieci zagrożonych jest ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

- 30. rocznica Konwencji to szansa nie tylko na rozmowę o wyzwaniach, przed jakimi stoją dzieci, ale także na podniesienie pozycji i zmianę życia dzieci na lepsze. Grupa S&D przewodziła walce o przyznanie gwarancji dla dzieci, która jest kluczowym elementem europejskiego filaru społecznego w walce z ubóstwem i marginalizacją dzieci. Oprócz walki z wykluczeniem społecznym, chcemy również stworzyć europejski ośrodek na rzecz ochrony dzieci oraz powołać specjalnego przedstawiciela ds. praw dziecka, aby zagwarantować, że żadne dziecko nie pozostanie w tyle w Europie. 

 Bettina Vollath, współsprawozdawczyni Grupy S&D ds. rezolucji, powiedziała:

- Europa musi być wzorcowym przykładem w zakresie praw dzieci. Przy tak wielu środkach mających na celu ochronę dzieci w Europie, czy to w ramach walki z niegodziwym traktowaniem dzieci w celach seksualnych i wykorzystywaniem ich, praw ofiar czy też walki z ubóstwem wśród dzieci, naszym priorytetem musi być zapewnienie, aby te zabezpieczenia zostały wprowadzone w życie i zaczęły w praktyce realizować to, co zapisane zostało na papierze.

- Musimy pilnie podjąć działania w UE, aby zaopiekować się dziećmi znajdującymi się w najtrudniejszej sytuacji w społeczeństwie. W obliczu wojen lub zmian klimatu dzieci często nie mają żadnych szans. Na całym świecie 30 milionów dzieci wyemigrowało za granicę lub zostało przesiedlonych. Jedna trzecia spośród uchodźców i migrantów, którzy przybyli do Europy, to dzieci; wiele z nich jest pozbawionych opieki. Obecnie w Grecji przebywa około 4000 dzieci pozbawionych opieki, żyjących w niebezpiecznych warunkach i cierpiących z powodu poniżającego traktowania. Chyba nie prosimy o zbyt wiele, jeśli domagamy się, abyśmy po prostu szanowali prawa dzieci, a w szczególności tych spośród nich, które mają trudny start w życiu i są najbardziej narażone na to, że pozostaną w tyle.

Zaangażowani europosłowie

CHINNICI Caterina
CHINNICI Caterina
Członek
Włochy
VOLLATH Bettina
VOLLATH Bettina
Członek
Austria

Kontakt dla prasy

Macphee Ewan
MACPHEE Ewan
Press Officer
Wielka Brytania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy
Od Göteborga do Porto: Socjaliści wytyczają drogę do bardziej sprawiedliwej Europy
Komunikat prasowy
Nadszedł czas, aby położyć kres ubóstwu wśród dzieci na szczycie społecznym w Porto
Komunikat prasowy
Najwyższy czas na szacunek i sprawiedliwe wynagrodzenia minimalne dla wszystkich europejskich pracowników