Podziel się:

Socjaliści i Demokraci w Parlamencie Europejskim zaproponowali dzisiaj koszyk nowych środków do budżetu UE na sfinansowanie naprawy gospodarczych i społecznych szkód związanych z kryzysem COVID-19. Propozycje obejmują postępowe dochody związane z ochroną środowiska i promocją bardziej sprawiedliwego rynku wewnętrznego, a także podatek od najbogatszych.

Eric Andrieu, wiceprzewodniczący Grupy S&D, odpowiedzialny za budżet, powiedział:

- Jest to decydujący i kluczowy moment dla Europy; od tego zależy jej los. Czy nadal chcemy mieć wpływ na to, co dzieje się na międzynarodowej szachownicy? Jeśli tak, to Europa musi zapewnić sobie odpowiednie środki.

- Propozycja Grupy S&D dotycząca reformy systemu dochodów własnych jest zrównoważona i postępowa; jest ona w stanie zapewnić sfinansowanie priorytetów europejskich obywateli, regionów i krajów. Zadbaliśmy o to, aby w tym koszyku dochodów własnych obywatele i państwa członkowskie nie byli tymi, którzy zapłacą za odbudowę Europy, ale tymi, którzy na niej korzystają. Nasze propozycje opieramy na fakcie, że nierówności wynikają z unikania podatków i uchylania się od opodatkowania przez najbogatszych. Zrobili fortuny kosztem obywateli, a teraz nadszedł czas, by się im odwdzięczyć. Chcemy, aby duże firmy, podmioty rynków finansowych, płaciły swoją sprawiedliwą część podatków w ramach podatku od transakcji finansowych, podatku cyfrowego i wspólnego podatku od dużych korporacji.

- Popieramy utworzenie specjalnego funduszu odbudowy, zaproponowanego przez Komisję oraz pomysł współdzielenia długu przez państwa członkowskie. Kryzys ten dotknął wszystkie kraje. Dlatego też chcemy, aby wprowadzenie nowych dochodów własnych pozwoliło uniknąć wzrostu wkładu netto ze strony państw członkowskich i by nie musiały one walczyć między sobą o to, ile pieniędzy będą musiały wpłacać, a ile otrzymywać.

- Potrzebujemy woli politycznej ze strony wszystkich państw członkowskich, jeśli chcemy, aby propozycje te zostały przyjęte. Nie jest to w żadnym wypadku czas na to, aby stawać na przeszkodzie odbudowie Europy poprzez blokowanie inicjatyw, które mogą uratować naszą Unię. 
Eider Gardiazábal, koordynatorka Grupy S&D ds. budżetu, powiedziała:

- Grupa S&D rozpoczęła dziś kluczowy i długo oczekiwany proces. Od przyjęcia tych dochodów własnych na poziomie europejskim zależy dobrobyt, rozwój i bezpieczeństwo wszystkich obywateli UE, a także kontynuacja samego europejskiego projektu.

- Skończył się czas na postępowanie według dotychczasowego scenariusza. Pandemia Covid-19 wystawiła na próbę solidarność UE. Aby stawić czoła wyzwaniom, związanym z odbudową po pandemii, potrzebujemy silnego europejskiego budżetu. Aby mieć tak silny budżet, potrzebujemy odpowiednich środków, by go sfinansować. Musimy myśleć nieszablonowo; musimy wprowadzać innowacje; musimy znaleźć odpowiedzi, których oczekują ludzie. I musimy spełnić te oczekiwania. Czas, aby inne instytucje UE zrobiły to samo! Czas na sprawiedliwe opodatkowanie!

Elisabetta Gualmini, rzeczniczka Grupy S&D ds. dochodów własnych, powiedziała:

- Obecna struktura dochodów, z których finansowany jest budżet UE, składająca się w wysokości około 70% z wkładów opartych na DNB, doprowadziła do sytuacji, w której sam projekt europejski nie ma własnej operacyjnej legitymacji i jest w większości zależny od decyzji budżetowych, podejmowanych przez państwa członkowskie.

- Nowe środki na sfinansowanie planu odbudowy Europy będą generowane dzięki politykom i środkom, które można zrealizować tylko na poziomie europejskim i których żadne państwo członkowskie nie mogłoby samodzielnie wprowadzić w życie, nie powodując w ten sposób dodatkowego obciążenia fiskalnego dla krajowych budżetów.

- Grupa S&D przedstawiła koszyk nowych dochodów własnych, których podstawy podatkowe będą powiązane z realizacją polityk UE, zmierzających do osiągnięcia inteligentnego, zrównoważonego wzrostu gospodarczego, sprzyjającego włączeniu społecznemu. Krótko mówiąc, nowe pieniądze będą pochodziły ze środków dotyczących zarówno ochrony środowiska, jak i promowania bardziej sprawiedliwego rynku wewnętrznego. Chcemy również, aby Unia w dalszym ciągu integrowała swoją politykę fiskalną, rozwijając i ustanawiając własną zdolność fiskalną. 

Uwaga dla wydawców:

Grupa S&D proponuje, aby nowe dochody własne, wynikające ze środków w zakresie ochrony środowiska i promowania sprawiedliwszego i bardziej społecznego rynku wewnętrznego, były oparte na:

* dochodach z aukcji w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS)
* podatku od opakowań plastikowych niepoddanych recyklingowi
* mechanizmie dostosowania cen na granicach z uwzględnieniem emisji dwutlenku węgla
* podatku dochodowym od osób prawnych na bazie wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych (CCCTB)
* podatku od usług cyfrowych
* podatku od transakcji finansowych
* europejskim podatku od majątku netto dla najbogatszego segmentu ludności
* opłacie wyrównawczej od jednolitego rynku
* przychodach Europejskiego Banku Centralnego

Ponadto pułapy dochodów własnych na zobowiązania i płatności, obecnie ustalone odpowiednio na 1,26% i 1,20% DNB UE, zostaną podniesione do wartości sięgających 2% lub nawet 3%, aby umożliwić UE poleganie na większym budżecie w celu spełnienia swoich ambicji politycznych. Taki stały wzrost pozwala stworzyć wystarczającą rezerwę między pułapami WRF a pułapami dochodów własnych, których możliwości można wykorzystać technicznie do pożyczania pieniędzy na rynkach finansowych i emisji wspólnego europejskiego długu, gwarantowanego przez budżet UE.

Wreszcie Brexit i wynikające z niego zniesienie brytyjskiego rabatu otwierają drzwi do zniesienia powiązanych z nim mechanizmów korekty, przyznanych Niemcom, Austrii, Danii, Szwecji i Holandii; powinno do tego dojść w celu zagwarantowania sprawiedliwości i przejrzystości. Warunki, które miały zastosowanie do Wielkiej Brytanii w kwestii poparcia dla wprowadzenia rabatów, określone w konkluzjach Rady Europejskiej z Fontainebleau w 1984 roku, nie mają już zastosowania. Tego rodzaju zmiana przyniosłaby również dodatkowe środki na finansowanie planu odbudowy gospodarczej Europy.

 

Pełen tekst stanowiska w sprawie reformy systemu dochodów własnych UE w ramach wieloletnich ram finansowych na lata 2021-2027 dostępny jest tutaj

Powiązane dokumenty

Reform of the System of Own Resources of the EU for the 2021-2027 Multiannual Financial Framework

Zaangażowani europosłowie

ANDRIEU Eric

ANDRIEU Eric

Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Francja
GARDIAZABAL RUBIAL Eider

GARDIAZABAL RUBIAL Eider

Koordynator
Hiszpania
GUALMINI Elisabetta

GUALMINI Elisabetta

Członek
Włochy

Kontakt dla prasy

Chiru Dana

CHIRU Dana

Press Officer
Rumunia

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Budżet UE na rok 2022 będzie miał silne, postępowe jądro, koncentrujące się na kwestiach społecznych i ekologicznych

Komunikat prasowy

Zielone światło dla wykorzystania zasobów własnych do szybkiej odbudowy społecznej i gospodarczej w Europie

Komunikat prasowy

Grupa S&D odnosi sukcesy w zakresie efektywnej minimalnej stawki podatkowej, która przyniesie przełom w dziedzinie sprawiedliwości podatkowej