Nasze najnowsze treści

Komunikat prasowy

Ci, którzy nie oszukują, nie mają się czego obawiać! Grupa S&D toruje drogę do wprowadzenia zakazu wad ukrytych, które skracają długość życia produktów

Produkty, które są łatwiejsze i tańsze w naprawie, etykiety, które dokładnie informują, jak długo produkty powinny działać prawidłowo i koniec z

Komunikat prasowy

¡Los que no engañan no tienen nada que temer! El Grupo S&D allana el camino a que se prohíban los defectos ocultos que reducen la vida útil de los productos

Productos que sean más fácilmente reparables, etiquetas que describan exactamente cuánto tiempo funcionarán adecuadamente los productos y que no haya

Komunikat prasowy

Keine fehlerhaften Produkte mehr im Internet! Wir müssen uns an die neue Art des Handels anpassen, sagt die S&D Fraktion

Defekte IT-Ausrüstung, fehlerhafte Kleidung, unsichere Spielsachen für unsere Kinder, Geräte, die keine Zulassung für unseren Markt erhalten haben –

Komunikat prasowy

No more faulty products online! We must adapt to the new way of commerce, say S&Ds

Faulty IT equipment, non-conforming clothing, unsafe toys for our children, devices that have not been given a green light to enter the market - all

Komunikat prasowy

« Fini les produits défectueux en ligne ! Il faut s’adapter aux nouveaux modes de commercialisation », déclarent les S&D

Équipements informatiques défectueux, vêtements non conformes, jouets non sûrs, appareils sans autorisation de commercialisation : tout ceci est à

Komunikat prasowy

S&D: stop ai prodotti fallaci in rete. Dobbiamo adeguarci al nuovo commercio

Attrezzature IT difettose, abbigliamento non conforme, giocattoli non sicuri per i nostri bambini, dispositivi che non hanno ricevuto l’autorizzazione

Komunikat prasowy

Nigdy więcej wadliwych produktów online! Musimy dostosować się do nowego sposobu handlu - mówi Grupa S&D

Wadliwy sprzęt IT, niespełniająca wymogów odzież, niebezpieczne zabawki dla naszych dzieci, urządzenia, które nie otrzymały zgody na wejście na rynek

Komunikat prasowy

Grupa S&D dąży do przyjęcia strategii przemysłowej, która wesprze Zielony Ład i transformację cyfrową

Socjaliści i Demokraci przewodzili dziś ponadpartyjnej większości w sprawie przyjęcia nowej strategii przemysłowej UE, mającej na celu wsparcie

Komunikat prasowy

S&Ds push for an industrial strategy that supports the Green Deal and digital transition

The Socialists and Democrats today led a cross-party majority on a new EU industrial strategy to support the recovery of the European economy, badly

Komunikat prasowy

Les S&D prônent une stratégie industrielle qui épaule le Green Deal et la transition numérique

Ce 25 novembre, les Socialistes & Démocrates étaient à l’initiative d’une majorité transpartisane favorable à une nouvelle stratégie industrielle