Opublikowane:
Podziel się:

Socjaliści i Demokraci w Parlamencie Europejskim wyrazili dziś rozczarowanie wnioskami Komisji dotyczącymi budżetu dla strefy euro.

 

Rzeczniczka Grupy S&D do spraw gospodarczych i monetarnych, Pervenche Berès powiedziała:

- Kryzys finansowy z 2008 roku jasno pokazał, że strefa euro potrzebuje odrębnego budżetu, aby pomóc swoim członkom radzić sobie z makroekonomicznymi szokami. Od tego czasu Socjaliści i Demokraci prowadzą kampanię na rzecz takiej reformy.

- Komisja Europejska zaproponowała dzisiaj dwa instrumenty: program wsparcia reform i europejską funkcję stabilizacji inwestycji. Żadne z tych narzędzi nie będzie wystarczające. Stanowią one jedynie zalążek budżetu strefy euro i nie są odpowiedzą na wyzwanie w postaci budowy silnej unii gospodarczej i walutowej. Strefa euro potrzebuje prawdziwego, a nie symbolicznego budżetu.

- Dysponujący 25 miliardami euro tzw. program wsparcia reform nie będzie stanowił zachęty do zwiększenia konwergencji gospodarczej pomiędzy członkami strefy euro. Istnieje ryzyko, że państwa członkowskie otrzymają wsparcie finansowe na dalszą liberalizację rynków pracy lub reformę swoich systemów emerytalnych, tymczasem potrzeba inwestycji na rzecz konwergencji zostanie zignorowana.

- Jeśli chodzi o funkcję stabilizacji inwestycji, jest ona mile widziana jako uznanie potrzeby takiego narzędzia, ale jej zasoby - 30 miliardów euro - są absurdalnie niskie. Nie może ona służyć celowi, jakim jest wspieranie krajów dotkniętych głęboką recesją lub konsekwencjami kryzysu finansowego. Opiera się ona również na pożyczkach, co oznacza, że wciąż nie wyciągnięto wniosków z obecnego kryzysu.

- Będziemy nadal walczyć o wzmocnienie unii gospodarczej i walutowej. Uważamy, że w perspektywie długoterminowej europejski mechanizm stabilizacyjny (ESM) powinien zostać rozwinięty i przekształcony w europejski fundusz stabilizacyjny (EFS), dysponujący odpowiednimi zdolnościami do zaciągania i udzielania pożyczek oraz jasno określonym mandatem.

- Wszelkie dalsze kroki w kierunku pogłębienia UGW będą musiały iść w parze z silniejszą kontrolą demokratyczną. W związku z tym rola Parlamentu Europejskiego i parlamentów krajowych będzie musiała zostać wzmocniona. 

 

Uwaga dla wydawcy:

W lutym 2017 roku Parlament Europejski przyjął sprawozdanie Pervenche Berès/Reimer Böge w sprawie zdolności fiskalnej dla strefy euro.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2017-0038&language=EN

 

 

 

Kontakt dla prasy

Head of Unit
HÉLIN-VILLES Solange
Francja

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Iratxe García: Będziemy pilnować Lagarde, aby polityka pieniężna koncentrowała się na zrównoważonym rozwoju i poprawie warunków życia ludzi

Komunikat prasowy

Iratxe García przemawia do grupy parlamentarnej SPD w Berlinie: „Liczymy na Was w kwestii budowy bardziej zrównoważonej i postępowej Europy”

Komunikat prasowy

Grupa S&D jest zadowolona z wysłuchania Lagarde, kandydatki na stanowisko prezesa EBC. EPL okazuje się ślepa i głucha na potrzebę zmian