Podziel się:

Socjaliści i Demokraci chcą, by następne siedmioletnie ramy finansowe nadały impuls Unii Europejskiej, tak aby zmieniła swój obecny kurs, prowadzący do rosnących nierówności i stworzyła podstawy dla społeczeństwa zrównoważonego pod względem społecznym i ekologicznym.

 

Na dzisiejszej sesji plenarnej głosowano nad instrumentem „Łącząc Europę” (CEF), który wspiera rozwój wydajnych, zrównoważonych i wzajemnie ze sobą połączonych sieci transeuropejskich w dziedzinie transportu, energii i telekomunikacji.

 

Wiceprzewodnicząca Grupy S&D ds. zrównoważonego rozwoju, eurodeputowana Kathleen Van Brempt powiedziała:

 

- Wraz z programem UE na rzecz badań naukowych „Horyzont”, nad którym głosowaliśmy dziś rano, instrument „Łącząc Europę” jest kluczowym instrumentem na rzecz postępowego społeczeństwa, które chcemy zbudować. Ramami, które powinny nas prowadzić, muszą być  cele zrównoważonego rozwoju ONZ, aby walczyć z ubóstwem, nierównościami, ociepleniem klimatu i degradacją środowiska oraz zapewnić dobrobyt, pokój i sprawiedliwość. Wszystkie te wyzwania są ze sobą wzajemnie powiązane, podobnie jak wszystkie polityki UE, które mają im sprostać.

 

- Musimy przestać inwestować w przeszłość i zdecydowanie wybierać inwestycje przyszłości. Zgodna z naszymi zobowiązaniami klimatycznymi podjętymi w Paryżu w 2015 roku, powinna również być dźwignia do budowy konkurencyjnej gospodarki o zerowych emisjach dwutlenku węgla, wykorzystująca najnowsze technologie do zapewnienia dobrobytu naszym obywatelom oraz do tworzenia nowych miejsc pracy wysokiej jakości. A także dla przybliżenia obywatelom Europy oraz dla zapewnienia im, niezależnie od miejsca zamieszkania, dostępu do tych samych usług i możliwości.

 

Eurodeputowana Inés Ayala, rzeczniczka Grupy S&D ds. transportu w ramach CEF, powiedziała:

 

- Instrument „Łącząc Europę” przynosi korzyści ludziom we wszystkich państwach członkowskich, ułatwia mobilność w UE, jest bardziej przyjazny dla użytkownika i innowacyjny oraz promuje zrównoważone środki transportu, takie jak kolej, żegluga śródlądowa i „autostrady morskie”.

 

- Dzięki temu wnioskowi Parlament Europejski koncentruje fundusze UE na lata 2021-2027 na kluczowych sieciach transportowych, priorytetowych korytarzach i projektach o rzeczywistej europejskiej wartości dodanej dla obywateli oraz na bardziej zrównoważonym transporcie towarowym, w tym na brakujących połączeniach i transgranicznych projektach transportowych w ramach UE, a także obejmujących kraje trzecie.

 

- Nasza Grupa zagwarantowała, że instrument ten będzie miał na celu wzmocnienie spójności społeczno-gospodarczej i terytorialnej, włącznie z najbardziej wrażliwymi i najbardziej oddalonymi regionami; zapewniła także jego większą dostępność, multimodalność, interoperacyjność i bezpieczeństwo. Wniosek ten przyczyni się ponadto do większego zaangażowania regionów i lokalnych władz w realizację tych projektów.

 

Sprawozdawczyni cień i negocjatorka Grupy S&D ds. energii, Miapetra Kumpula-Natri powiedziała:

 

- W tym tygodniu świat spotyka się w Katowicach, aby spróbować ograniczyć globalne ocieplenie, a UE powinna przejąć inicjatywę w tej kwestii. Musimy zrobić więcej i ustanowić wyższe standardy. Priorytety w zakresie finansowania w ramach instrumentu „Łącząc Europę” biorą teraz pod uwagę wpływ na klimat, a udział unijnych funduszy dostępnych dla projektów, które zmniejszają emisję gazów cieplarnianych, może zostać zwiększony dzięki poprawkom wniesionym przez Grupę S&D. Instrument ten wprowadza również finansowanie transgranicznych projektów z zakresu energii odnawialnej, które dodatkowo przyczynią się do dekarbonizacji naszego systemu energetycznego.

 

- Grupa S&D naciskała na wyraźny wzrost budżetu przeznaczonego na te projekty. Cieszę się, że dzisiejsze głosowanie na posiedzeniu plenarnym potwierdziło to stanowisko. Skuteczny okazał się również nasz apel o zmianę wytycznych dotyczących projektów energetycznych finansowanych przez UE. Niestety, parlamentarna większość pod przywództwem konserwatystów nie poparła wprowadzenia wyraźnego limitu inwestycji dla projektów związanych z gazem ziemnym.

 

- Jeśli chodzi o sieci cyfrowe, jesteśmy zadowoleni z przyjęcia poprawek do pierwotnego wniosku Komisji. Szybkie połączenia mobilne powinny być wspierane zarówno w europejskich sieciach transportowych, jak i w ważnych ośrodkach społecznych, takich jak szkoły, uniwersytety i szpitale. Europa potrzebuje dużych inwestycji, aby zapewnić wszystkim obywatelom Europy szybkie połączenia, których potrzebują w XXI wieku. Instrument „Łącząc Europę” pomoże osiągnąć ten cel.

Zaangażowani europosłowie

VAN BREMPT Kathleen

VAN BREMPT Kathleen

Head of delegation
Koordynator
Belgia
KUMPULA-NATRI Miapetra

KUMPULA-NATRI Miapetra

Head of delegation
Członek
Finlandia

Kontakt dla prasy

Martin De La Torre Victoria
President's spokesperson

MARTIN DE LA TORRE Victoria

Hiszpania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Ci, którzy nie oszukują, nie mają się czego obawiać! Grupa S&D toruje drogę do wprowadzenia zakazu wad ukrytych, które skracają długość życia produktów

Komunikat prasowy

Grupa S&D dąży do przyjęcia strategii przemysłowej, która wesprze Zielony Ład i transformację cyfrową

Komunikat prasowy

Zakaz przedwczesnego starzenia się produktów oraz obowiązkowe etykietowanie dotyczące trwałości i możliwości naprawy. Grupa S&D walczy o ambitny, zrównoważony jednolity rynek