Podziel się:

Grupa S&D głosowała za rezolucją Parlamentu Europejskiego w sprawie budżetu UE na rok 2018, wzywającą do większego finansowania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego, zwiększenia spójności oraz stawienia czoła licznym wyzwaniom, przed jakimi stoi UE.

 

Eurodeputowany Daniele Viotti, negocjator Grupy S&D ds. budżetu na rok 2018, powiedział:

 

- Parlament Europejski poparł silny budżet UE na rok 2018, zdolny do stawienia czoła licznym wyzwaniom, przed jakimi stoi Europa. Zwiększyliśmy fundusze na walkę z podstawowymi czynnikami migracji, a także na wsparcie dla przyjmowania i integracji migrantów z europejskim społeczeństwem. Cofnęliśmy również decyzje o ograniczeniu środków finansowych dla ważnych programów, takich jak program „Horyzont 2020”, który finansuje naukę i badania naukowe oraz instrument „Łącząc Europę”, który wspiera infrastrukturę transgraniczną. Cofnęliśmy wszystkie decyzje o ograniczeniu wydatków, przedstawione przez Radę w odniesieniu do tych programów i zaproponowaliśmy w istocie zwiększone finansowanie tych ważnych obszarów. Rada wciąż powtarza, że musimy pobudzić zatrudnienie i wzrost gospodarczy w Europie, a następnie podejmuje próbę ograniczenia środków dokładnie na taki rodzaj programów, które pomagają w osiągnięciu tego celu.

- Dążyliśmy również zdecydowanie do zwiększenia budżetu na walkę z bezrobociem wśród młodzieży. Chociaż poziom bezrobocia spadł na całym kontynencie, w wielu krajach i regionach jest on nadal zbyt wysoki. Jest to szczególnie ważne w odniesieniu do osób młodych, które nie kształcą się, nie pracują lub nie szkolą się znacznie częściej niż ogół społeczeństwa. W niniejszym sprawozdaniu udało się nam zagwarantować dodatkową kwotę w wysokości 366 milionów euro dla inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

- Udało nam się stworzyć unijny budżet dla obywateli UE. Wnioski te mogą pomóc w walce z licznymi troskami obywateli oraz przyczynić się do ograniczenia wzrostu ruchów populistycznych i antyeuropejskich. Wzywamy Radę, by uznała ten argument w czasie nadchodzących negocjacji i poparła nasze wnioski.

 

Eurodeputowana Eider Gardiazábal Rubial, rzeczniczka Grupy S&D ds. Komisji Budżetowej, powiedziała:

 

- W ciągu ostatnich trzech lat mieliśmy do czynienia z ogromnym wzrostem liczby uchodźców i migrantów, przybywających do Europy. Aby skutecznie zarządzać tą nową rzeczywistością, potrzebujemy budżetu UE, zdolnego do reagowania. Jest to jasny przykład tego, dlaczego potrzebujemy elastycznego budżetu UE, aby móc reagować na pojawiające się kwestie. Udało nam się cofnąć ograniczenie środków finansowych w tej dziedzinie, co proponowała Rada i zwiększyć wniosek Komisji w tej sprawie o dodatkową kwotę w wysokości 121,5 mln euro.

- Udało nam się również zapewnić dodatkowe fundusze na rozwój i wsparcie dla akcji humanitarnych na całym świecie. Obejmuje to dodatkową kwotę w wysokości 16,6 mln euro na pomoc finansową dla Palestyny i Agencji Narodów Zjednoczonych ds. Pomocy Uchodźcom Palestyńskim (UNRWA) oraz 38,1 mln euro na realizację pomocy humanitarnej, w tym 10 mln euro na poprawę dostępu do edukacji na obszarach dotkniętych kryzysem.

- Wreszcie jest rzeczą jasną, że w wielu dziedzinach Turcja odchodzi od europejskich standardów i wartości. Sytuacja w dziedzinie praw człowieka, wolności mediów i praworządności w tym kraju ulega ciągłemu pogorszeniu. Dlatego też popieramy wycofanie niektórych środków finansowych, przeznaczonych dla Turcji w ramach inicjatywy przedakcesyjnej.

Zaangażowani europosłowie

GARDIAZABAL RUBIAL Eider

GARDIAZABAL RUBIAL Eider

Koordynator
Hiszpania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D rozpoczyna kampanię na rzecz #taxjustice przed powołaniem nowej podkomisji PE ds. podatków

Komunikat prasowy

Bezprecedensowa jedność na dzisiejszej sesji plenarnej; Grupa S&D utoruje drogę do ambitnego, socjalnego budżetu, przyjaznego dla klimatu

Komunikat prasowy

Wspólny list przewodniczących grup w PE do przywódców UE przed posiedzeniem Rady Europejskiej