Realna alternatywa

Możemy zaoferować realną alternatywę, wprowadzając ponownie Europę na drogę zrównoważonego wzrostu, a równocześnie osiągając większą sprawiedliwość społeczną i podatkową.

Nasza praca w Komisji Spraw Gospodarczych i Monetarnych

Najtrudniejszą lekcją z kryzysu strefy euro jest to, że posiadanie wspólnej waluty bez wspólnych celów gospodarczych i społecznych prowadzi do niestabilności i jest sprzeczne ze wspólnymi wartościami Europy. Nasza wizja polega na budowie silniejszej Unii, aby walczyć z tymi nierównowagami oraz urzeczywistnić unię gospodarczą i walutową (UGW), w której centrum znajdzie się sprawiedliwość społeczna.

Ciężko pracujemy również w kwestii ambitnych działań w ramach walki z oszustwami podatkowymi, unikaniem opodatkowania i rajami podatkowymi, aby Europejczycy osiągnęli wreszcie sprawiedliwość podatkową.

Nasze osiągnięcia

Plan inwestycyjny w wysokości 315 mld euro, który został zainicjowany w 2015 roku, jest jednym z kluczowych osiągnięć Grupy S&D od czasu wyborów w 2014 roku. Nalegaliśmy na to, aby Juncker zobowiązał się do przyjęcia tego planu inwestycyjnego, zanim Grupa S&D zgodzi się poprzeć jego Komisję. W centrum tego planu znajduje się Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFSI). Grupa S&D odegrała również decydującą rolę w przyjęciu programu InvestEU w dziedzinie walki z polityką oszczędnościową.

Grupa S&D dążyła do zapewnienia większego stopnia elastyczności, jeśli chodzi o wdrażanie paktu stabilności i wzrostu i osiągnęła to. Była to nasza odpowiedź na niepotrzebne środki oszczędnościowe i absurdalną ekonomiczną surowość, narzucone przez konserwatywne siły w Europie.

Nasze priorytety

Inwestycje mające na celu pobudzenie wzrostu gospodarczego i tworzenie nowych miejsc pracy

Socjaliści i Demokraci będą nadal ciężko pracować nad tym, aby zapewnić skuteczne wdrożenie planu inwestycyjnego, w tym finansowanie projektów o większym stopniu ryzyka. Musimy również zapewnić jego przejrzystość, demokratyczną odpowiedzialność i zgodność z wytycznymi w zakresie inwestycji. EFSI musi także znaleźć sposoby zmniejszenia nierówności społecznych i regionalnych. Grupa S&D będzie nadal dążyć do przyjęcia bardziej kompleksowej europejskiej strategii inwestycyjnej.

Zapewnienie sprawnego funkcjonowania unii gospodarczej i walutowej

Wady w pierwotnym projekcie strefy euro były przyczyną głębszych i bardziej długotrwałych skutków światowego kryzysu gospodarczego, co doprowadziło do olbrzymich kosztów gospodarczych, prawdziwego cierpienia zwykłych obywateli oraz napięć politycznych wewnątrz państw członkowskich UE i pomiędzy nimi.

Bez dokonania najważniejszych reform w celu urzeczywistnienia unii gospodarczej i walutowej, Unia Europejska nie wyjdzie we właściwy sposób z kryzysu finansowego, ani nie osiągnie skutecznego modelu demokratycznego, zrównoważonego, spójnego i konkurencyjnego wzrostu gospodarczego. Aby zagwarantować długofalową stabilność UGW, jej reformy muszą również objąć ponowne ożywienie dynamicznego procesu mającego na celu zbliżenie struktur gospodarczych wszystkich państw i regionów UE w ramach integracyjnego i konkurencyjnego jednolitego rynku.

Aby to osiągnąć, chcemy ukończenia unii bankowej wraz z europejskim systemem gwarancji depozytów i podjęcia prac nad zdolnością UE do zwiększania dochodów własnych strefy euro (zdolność fiskalna). Musimy dokonać reformy unii gospodarczej i walutowej (UGW) w celu zmniejszenia istniejących nierówności.

Opowiadamy się również za pełną integracją europejskiego semestru (ram koordynacji polityk gospodarczych w państwach członkowskich) oraz dokonaniem przeglądu strategii Europa 2020, kiedy osiągnie ona półmetek swojego funkcjonowania. Konieczne jest wzmocnienie odpowiedzialności demokratycznej strefy euro przez Parlament Europejski oraz zapewnienie, że UGW opierać się będzie również na sprawiedliwości społecznej (patrz: nasza kampania na rzecz praw socjalnych). 

Odpowiedzialny, uregulowany sektor finansowy

Opowiadamy się za głęboką reformą sektora finansowego obejmującą efektywną regulację banków, funduszy hedgingowych i organizacji finansowych.

Banki i firmy w 2008 roku doprowadziły świat na skraj katastrofy i wywołały recesję, która kosztowała miliony miejsc pracy i obniżyła standardy życia w całej Europie.

Powrócimy do planów utworzenia unii rynków kapitałowych, która będzie:

  • zapobiegać ryzykom systemowym dzięki odpowiedniemu prawodawstwu

  • zapewniać silne mechanizmy nadzoru

  • chronić wysoki poziom ochrony małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) i obywateli

  • zapewniać uzupełnienia finansowania rynku kapitałowego, nie zastępując przy tym kredytów bankowych.

Zaangażowani europosłowie

GUALTIERI Roberto
Chair
Włochy
SIMON Peter
Vice-chair
Niemcy
BERÈS Pervenche
Coordinator
Francja
BAYET Hugues
Member
Belgia
FERNÁNDEZ Jonás
Member
Hiszpania
FERRANDINO Giuseppe
Member
Włochy
GILL Neena
Member
Wielka Brytania
IVAN Cătălin Sorin
Member
Rumunia
LUDVIGSSON Olle
Member
Szwecja
MAVRIDES Costas
Member
Cypr

Zobacz nasze najnowsze działania

Komunikat prasowy

Grupa S&D doprowadza do przyjęcia wiążących przepisów dotyczących przejrzystości w zakresie zrównoważonego charakteru inwestycji sektora finansowego

Komunikat prasowy

Nie chcemy specjalnego traktowania europosłów podejrzewanych o oszustwa, którego wprowadzenie optuje sojusz PPE-EKR-ENF. Kto nie ma nic do ukrycia, nie ma się czego bać, oznajmia Grupa S&D

Komunikat prasowy

Grupa S&D zapewnia surowszy nadzór sektora finansowego oraz lepszą ochronę konsumentów na poziomie europejskim

Position papers

Position paper
Published
The reform of the Own Resources system