Podziel się:

Socjaliści i Demokraci w Parlamencie Europejskim ogłosili dziś plan naprawy gospodarczej, mający na celu stawienie czoła bezpośrednim gospodarczym i społecznym skutkom pandemii Covid-19 oraz stworzenie podstaw dla zrównoważonej, wspólnej przyszłości oraz wspólnej zamożności, dobrobytu i odporności. Ta ostatnia inicjatywa stanowi kontynuację 15-punktowego planu działania, zaproponowanego w marcu przez Grupę S&D w ramach środków szybkiego reagowania kryzysowego i poprzedza rezolucję, która przyjęta ma zostać w czasie debaty plenarnej, zaplanowanej na przyszły tydzień.

Przewodnicząca Grupy S&D, Iratxe García, powiedziała:

- Europa pragnie ambitnego europejskiego planu naprawy gospodarczej, mającego na celu stawienie czoła tragicznym gospodarczym i społecznym skutkom pandemii COVID-19. Ludzie i przedsiębiorstwa potrzebują tarczy chroniącej przed nadchodzącą recesją - europejskiego pakietu stymulacyjnego w wysokości 1,5 biliona euro. Ale właściwe wydawanie tych pieniędzy nie wystarczy, musimy też wydać je w inteligentny sposób. Poprzez pełne dostosowanie polityk stymulacyjnych do Zielonego Ładu, Filaru Praw Socjalnych i celów zrównoważonego rozwoju ONZ, możemy naciskać na wprowadzenie radykalnych zmian, sprawić, by Europa stała się bardziej odporna na nadchodzące kryzysy oraz zbudować sprawiedliwe i zrównoważone społeczeństwo. Kryzys ten ujawnił kruchość naszych wspólnych zdolności i instrumentów w dziedzinie zarządzania gospodarczego i społecznego w czasach, kiedy jedyną odpowiedzią są zdecydowane działania publiczne. Plan naprawy gospodarczej jest szansą Europy na stawienie czoła temu wyzwaniu. Wzywamy Komisję i europejskich przywódców, by byli odważni i innowacyjni.

Wiceprzewodnicząca Grupy S&D, odpowiedzialna za sprawy parlamentarne i stosunki międzyinstytucjonalne, Simona Bonafè, powiedziała:

- W celu szybkiego wznowienia działalności gospodarczej po szczycie kryzysu oraz utrzymania niskiej liczby utraty miejsc pracy potrzebujemy pakietu stymulacyjnego odpowiadającego utracie wzrostu PKB, w tym zaktualizowanego wniosku w sprawie wieloletnich ram finansowych i Europejskiego Funduszu w wysokości co najmniej 1,5 biliona euro. Fundusz musi być natychmiast gotowy do działania. Najbardziej dotknięte sektory w najbardziej dotkniętych regionach muszą zostać wyposażone w siatkę bezpieczeństwa, aby zapewnić, że nie będą musiały zwalniać pracowników lub kończyć swojej działalności przed rozpoczęciem naprawy gospodarczej. Tak poważnego kryzysu nie można rozwiązać jedynie za pomocą pożyczek; potrzebne są również działania UE w formie dotacji oraz znaczne środki własne UE. Wzywamy Komisję do pilnego przeglądu rocznej strategii na rzecz zrównoważonego wzrostu, aby zapewnić, by środki wsparcia w sytuacjach kryzysowych były zgodne z naszymi celami społecznymi i środowiskowymi.

Grupa S&D wzywa Komisję do włączenia dziesięciu następujących ścieżek do tak pilnie potrzebnego ogólnoeuropejskiego planu naprawy gospodarczej, społecznej i ekologicznej. Ścieżki od pierwszej do piątej koncentrują się na bardziej natychmiastowych reakcjach na kryzys, a od szóstej do dziesiątej - na budowaniu prawdziwie zrównoważonej i odpornej, wspólnej przyszłości.

1      Tymczasowy europejski pakiet bodźców gospodarczych i społecznych, w tym zaktualizowany wniosek w sprawie wieloletnich ram finansowych (WRF) jako część kompleksowego europejskiego planu naprawy obejmującego fundusz europejski w wysokości co najmniej 1,5 bln EUR, musi być współmierny do szkód na dużą skalę wyrządzone naszym przedsiębiorstwom i ich pracownikom, naszym systemom opieki społecznej i dobrobytowi osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji.

2      Skuteczna ogólnoeuropejska koordynacja europejskich i krajowych polityk stymulacyjnych musi opierać się na Europejskim Zielonym Ładzie, europejskim filarze praw socjalnych oraz celach zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, w tym na europejskiej strategii dotyczącej neutralności klimatycznej i przestrzegać zobowiązań wynikających z porozumienia paryskiego; żadnego z tych celów nie należy opóźniać, ponieważ transformacja w zdekarbonizowaną, obiegową i zrównoważoną środowiskowo europejską gospodarkę i społeczeństwo ma zasadnicze znaczenie dla naszej przyszłości.

3      Środki wsparcia finansowego i fiskalnego muszą być sprawiedliwe, przejrzyste i w pełni zgodne z celami Unii w zakresie klimatu i środowiska oraz efektywne w osiąganiu sprawiedliwości społecznej i podatkowej.

4      UE i państwa członkowskie muszą walczyć w czasie pandemii z gwałtownym wzrostem bezrobocia, nierówności, regionalnych rozbieżności, ubóstwa i wykluczenia społecznego.

5      Reakcja na kryzys musi uwzględnić aspekt płci i zapobiec nowym nierównościom ze względu na płeć.

6      Pakiet bodźców fiskalnych i tymczasowe środki naprawcze muszą utorować drogę do zrównoważonej odporności gospodarczej, opartej na postępie społecznym i zrównoważeniu środowiskowym po kryzysie.

7      Kryzys musi ustąpić miejsca dalekosiężnemu ożywieniu społecznemu w Europie na rzecz zrównoważonego dobrobytu, postępu społecznego oraz silnych systemów opieki społecznej.

8      Transformacja na rzecz zdekarbonizowanej, obiegowej i zrównoważonej środowiskowo, silnej europejskiej gospodarce i społeczeństwa ma zasadnicze znaczenie dla naszej przyszłości i musi być planem w ramach naprawy gospodarczej.

9      Europejskie strategie cyfrowe i przemysłowe muszą wyciągnąć wnioski z tego kryzysu i zdecydowanie przyczynić się do naprawy gospodarczej, przyszłej odporności i zrównoważonego rozwoju, w szczególności dzięki zwiększonemu wsparciu badań i innowacji oraz w pełnej zgodzie z Europejskim Zielonym ładem, a także w ramach wzmocnionego dialogu społecznego i demokracji w miejscu pracy.

10 Pobudzanie sprawiedliwego i zrównoważonego handlu oraz kierowanie globalną transformacją na rzecz prawdziwie zrównoważonej i wolnej od kryzysów przyszłości dla ludzkości.

Możesz przeczytać cały plan naprawy gospodarczej tutaj.
Możesz przeczytać nasz list, wzywający do przyjęcia europejskiego funduszu naprawy gospodarczej tutaj.

Powiązane dokumenty

S&D Group recovery plan: Economic, social and ecological recovery in the EU

Letter on Recovery Plan, Iratxe GARCÍA and Simona BONAFÈ

Sommaire - Le plan du Groupe S&D: La relance économique, sociale et écologique de l’Union européenne

Sommario - Piano per la ripresa dell’ue del gruppo S&D: Ripresa economica, sociale ed ecologica nell’unione europea

Podsumowanie - Plan Grupy S&D: Naprawa gospodarcza, społeczna i ekologiczna w Unii Europejskiej

Resumen - El plan del Grupo S&D: La recuperación económica, social y ecológica de la Unión Europea

Zusammenfassung - S&D Group plan: Der wirtschaftliche, gesellschaftliche und ökologische Wiederaufbau in der Europäischen Union.

Zaangażowani europosłowie

GARCÍA PÉREZ Iratxe

GARCÍA PÉREZ Iratxe

Przewodniczący / Przewodnicząca
Hiszpania
BONAFÈ Simona

BONAFÈ Simona

Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Włochy

Kontakt dla prasy

Martin De La Torre Victoria
President's spokesperson

MARTIN DE LA TORRE Victoria

Hiszpania
Pelz Silvia

PELZ Silvia

Press Officer
Niemcy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Wzmocnijcie prawa socjalne poprzez nadanie celom wiążącego charakteru - apeluje Grupa S&D do Komisji i rządów UE

Komunikat prasowy

Eurodeputowani S&D i krajowi deputowani z rodziny S&D przyrzekają, że dokonają postępu w kwestii przyszłego budżetu UE i nowych dochodów na sfinansowanie Planu Odbudowy

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Dobra wiadomość! Zielone światło Parlamentu Europejskiego dla przyznania natychmiastowych, nowych środków finansowych na rozwój zrównoważonego rolnictwa