Podziel się:

Wyrażając obawy związane ze szkodami wyrządzonymi przez pandemię Covid-19 europejskim systemom edukacji, Grupa S&D publicznie wzywa Radę Europejską i Komisję do opracowania i wdrożenia konkretnych rozwiązań w celu wypełnienia luk edukacyjnych, powstałych między różnymi państwami członkowskimi. Eurodeputowani zagłosują w najbliższą środę w kwestii rezolucji w tej sprawie.

Eurodeputowana Petra Kammerevert, rzeczniczka Grupy S&D ds. kultury i edukacji, powiedziała:

- Pandemia Covid-19 ujawniła wyraźnie słabości naszych systemów edukacyjnych i szkoleniowych. Zademonstrowała ona również, że wyzwania, jakim musimy sprostać w dziedzinie edukacji i szkoleń, są takie same we wszystkich państwach członkowskich. W tym kontekście musimy obecnie wyciągnąć wspólne wnioski, aby przygotować reakcję na szczeblu UE. Dlatego też Parlament, pod przywództwem Grupy S&D, zaprosił na dzisiejszą sesję plenarną Radę i Komisję. Chcemy usłyszeć, jak oceniają one wpływ kryzysu na instytucje edukacyjne, ich pracowników i uczniów, jakie działania zamierzają podjąć, aby edukacja bardziej sprzyjała włączeniu społecznemu i jakie wnioski wyciągnęły z myślą o przyszłych reformach.

- Z naszego punktu widzenia Unia Europejska powinna odgrywać bardziej znaczącą rolę w kształtowaniu polityki edukacyjnej. Dzięki zaktualizowanemu planowi działania w dziedzinie edukacji cyfrowej oraz planowi budowy europejskiego obszaru edukacji do 2025 roku, Komisja Europejska poczyniła pierwsze kroki w tym kierunku. Jednak obecna sytuacja wymaga znacznie szybszej i silniejszej reakcji, zarówno na szczeblu krajowym, jak i europejskim. Państwa członkowskie, zamiast stosować rozproszone podejście, aby spróbować złagodzić problemy spowodowane zamykaniem szkół, odwoływaniem egzaminów, nauczaniem w domu itp., powinny zobowiązać się do długofalowego inwestowania co najmniej 10% swojego PKB w edukację i szkolenia i przystąpić natychmiast do kluczowych reform.

Eurodeputowany Victor Negrescu, wiceprzewodniczący Komisji Kultury i Edukacji Parlamentu Europejskiego, powiedział:

- Konieczne jest wypracowanie wspólnej, europejskiej odpowiedzi na wyzwania, przed jakimi stoją systemy edukacyjne i szkoleniowe w całej Unii. Musimy zbudować europejską politykę w tej dziedzinie, opracowując jednocześnie synergie i konkretne rozwiązania, aby stawić czoła skutkom pandemii Covid-19. Musimy pilnie opracować wspólny europejski mechanizm, który zapewni najlepsze odpowiedzi na obecne wyzwania. Apelujemy o stały instrument monitorowania i oceny, skorelowany z formatem europejskim semestru, mający za zadanie ocenę podjętych działań. Powinien on zostać wprowadzony w całej UE, aby pomóc instytucjom edukacyjnym, pracownikom i uczniom radzić sobie z obecnym kryzysem. Jednocześnie musimy przeprowadzić niezbędne reformy mające na celu poprawę jakości edukacji i dostępu do niej we wszystkich państwach członkowskich.

- Unia Europejska musi wyciągnąć wnioski z obecnego kryzysu i umieścić edukację na pierwszym miejscu w programie prac Komisji i Rady. Wzywamy do przeznaczenia 10% Europejskiego Planu Odbudowy na edukację i szkolenia w celu wypełnienia luk w całej UE, ulepszenia naszych systemów edukacyjnych i przygotowania się na zmiany w naszej gospodarce i społeczeństwie. Potrzebujemy czegoś więcej niż słów i strategii; potrzebujemy praktycznych rozwiązań, ponieważ obecny kryzys zademonstrował słabość naszych systemów. Dostęp do edukacji jest prawem, a edukacja cyfrowa nie powinna już być więcej przywilejem. Każde dziecko bez edukacji, każda osoba, która nie może kontynuować nauki, każda jednostka, która nie może skorzystać z dostępnych możliwości - wszyscy oni reprezentują problem, który - jeśli nie zostanie natychmiast rozwiązany - wpłynie na przyszłość Europy.

Zaangażowani europosłowie

KAMMEREVERT Petra
KAMMEREVERT Petra
Koordynator
Niemcy
NEGRESCU Victor
NEGRESCU Victor
Członek
Rumunia

Kontakt dla prasy

Chiru Dana
CHIRU Dana
Assistant
Rumunia

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy
Grupa S&D tworzy podstawy dla bardziej inkluzywnego programu Erasmus+
Komunikat prasowy
Grupa S&D: Premier Janša musi zostać pociągnięty do odpowiedzialności za ataki na wolność mediów w Słowenii
Komunikat prasowy
UE musi w skuteczniejszy sposób chronić media i sztukę - mówi Grupa S&D