• RAZEM WALCZYMY O SPRAWIEDLIWĄ SPOŁECZNIE EUROPĘ

  Europa musi stawić czoła wyzwaniu związanemu z nową erą. W obliczu rosnących nierówności oraz wielu zmian, od globalizacji i niepewności gospodarczej po cyfryzację i nowe technologie, musimy wykorzystać nowe szanse i bronić naszych wartości. Oznacza to zapewnienie i aktualizację podstawowych standardów socjalnych dla wszystkich.

  W europejskim modelu społecznym chodzi o Twoje miejsce pracy, Twoje prawa socjalne, #SocialRights i Twoją przyszłość. Chodzi o stworzenie sprawiedliwego i godnego społeczeństwa, obejmującego wszystkich.

  Eurodeputowani S&D zawsze o to walczyli; przewodzimy walce w Parlamencie Europejskim, aby stało się to rzeczywistością w ramach „europejskiego filaru praw socjalnych”. Pragniemy zapewnić, by filar ten był solidny oraz by zawierał on egzekwowalne prawa, bardziej sprawiedliwe polityki gospodarcze oraz odpowiednio finansowane inwestycje publiczne.


12 NASZYCH POSTULATÓW DOTYCZĄCYCH SPRAWIEDLIWOŚCI SPOŁECZNEJ

EUROPEJSKI FILAR PRAW SOCJALNYCH

Oto 12 naszych kluczowych postulatów, które powinny zostać uwzględnione w tym nowym filarze socjalnym:

 • Europejska dyrektywa w sprawie uczciwych warunków pracy dla wszystkich pracowników, zapewniająca podstawowy zestaw egzekwowalnych praw pracowniczych, ubezpieczeń zdrowotnych i ochrony socjalnej, również dla tych, którzy pracują na umowach czasowych, umowach na żądanie, na stażach lub pracujących na własny rachunek, w ramach platform cyfrowych. Wszystkie te osoby muszą żyć na godziwym poziomie i muszą być chronione!

 • Zakaz bezpłatnych staży i staży tak mało płatnych, że uniemożliwiają one pracownikom związanie końca z końcem.

 • Zakaz umów zero godzin. Pewne podstawowe godziny pracy muszą być zagwarantowane dla wszystkich pracowników; nie mogą być oni zmuszani do życia w ciągłej niepewności!

 • Godne płace, zapewniające środki utrzymania. Każdy kraj UE powinien zapewnić minimalne wynagrodzenie w wysokości co najmniej 60% średniej (mediany) płacy krajowej.

 • Europejska polityka w zakresie gwarancji dla dziecka w każdym kraju UE, tak aby każde dziecko żyjące w ubóstwie miało dostęp do bezpłatnej opieki zdrowotnej, bezpłatnej edukacji, opieki nad dziećmi, godnych warunków mieszkaniowych i odpowiedniego żywienia.

 • Gwarancja dla młodzieży, gwarantująca, że każda osoba poniżej 30. roku życia otrzyma ofertę dobrej jakości pracy, stażu, praktyki lub szkolenia w ciągu czterech miesięcy od opuszczenia szkoły.

 • Wsparcie mieszkaniowe dla młodych ludzi, zakładających gospodarstwa domowe i dla wszystkich osób będących w potrzebie, m. in. poprzez budowę większej liczby mieszkań socjalnych oraz ochronę przed eksmisją.

 • Nowe i lepsze przepisy dotyczące urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego oraz urlopu opiekuńczego, w celu zapewnienia równych szans, poprawy sytuacji kobiet na rynku pracy oraz umożliwienia nam wszystkim znalezienia lepszej równowagi między pracą i życiem prywatnym.

 • Gwarancja dla umiejętności jako nowe prawo dla wszystkich, w celu zdobycia podstawowych umiejętności na miarę XXI wieku, w tym kompetencji cyfrowych.

 • „Srebrna zasada” dotycząca inwestycji socjalnych w przepisach podatkowych UE, zapewniająca, że kluczowe inwestycje, takie jak opieka na dziećmi, edukacja i szkolenia nie zostaną ograniczone z powodu przyjętych limitów w zakresie deficytu budżetowego i długu publicznego.

 • Miejsca pracy wysokiej jakości jako najważniejszy priorytet w ramach planu inwestycyjnego UE. Europejski Bank Inwestycyjny jest wspierany przez podatników i powinien uznać za swój priorytet tworzenie nowych miejsc pracy, zamiast korzyści finansowych.

 • Więcej pieniędzy na istniejące obecnie fundusze UE, wspierające poszukiwanie pracy, edukację, szkolenia, włączenie społeczne i walkę z ubóstwem. Ponadto powinny zostać utworzone dwa nowe instrumenty w ramach zdolności fiskalnej strefy euro: „fundusz konwergencji” dla naprawy gospodarek najbardziej dotkniętych przez kryzys w strefie euro oraz europejski system ubezpieczeń na wypadek bezrobocia, zapewniający krótkoterminowe wsparcie dla systemów krajowych na wypadek przyszłych kryzysów.

Megaphone

 

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO W MIEJSCU PRACY

Każdy pracownik ma prawo do zdrowego i bezpiecznego miejsca pracy, niezależnie od wielkości przedsiębiorcy, rodzaju umowy lub miejsca zatrudnienia. Bezpieczne miejsca pracy są dobre dla pracowników, ale również dla przedsiębiorstw i gospodarki; mniej wypadków i chorób w pracy oznacza zdrowsze i szczęśliwsze jednostki, więcej pracy wykonanej w krótszym czasie oraz więcej pieniędzy zaoszczędzonych dla naszych systemów opieki zdrowotnej.

Dlatego też walczymy o:

 • Aktualizację dyrektywy w sprawie ochrony pracowników przed narażeniem na działanie substancji, które wywołują raka i mutacje w DNA oraz rozszerzenie jej zakresu w celu objęcia nim substancji działających szkodliwie na rozrodczość. Nikt nie powinien być zmuszony ryzykować swoim życiem w pracy!

 • Stworzenie rejestru budynków i składowisk odpadów zawierających azbest we wszystkich krajach UE, aby żaden z pracowników nie był narażony na ryzyko.

 • Stworzenie ram prawnych dla chorób związanych ze stresem zawodowym, takich jak depresja, niepokój, zmęczenie i nadciśnienie.

 • Wprowadzenie dyrektywy w sprawie zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego, związanych z pracą, takich jak ból pleców, szyi lub barku.

 

SPRAWIEDLIWA MOBILNOŚĆ W UE

Swoboda przepływu obywateli i pracowników jest podstawową europejską wartością, ale jest ona również otwarta na nadużycia ze strony nieuczciwych przedsiębiorstw. Istnieje wiele przykładów pracowników budowlanych, którzy otrzymują niższe wynagrodzenia od innych tylko dlatego, że pochodzą z innego państwa członkowskiego lub firm transportowych, które zmuszają ludzi do fikcyjnego samozatrudnienia, aby uniknąć płacenia im zasiłków chorobowych, ubezpieczenia od wypadków w miejscu pracy lub emerytur.

Niesprawiedliwa mobilność prowadzi do nieuczciwej konkurencji, która dotyka zarówno pracowników, jak i przestrzegające prawa przedsiębiorstwa, a UE nie robi dostatecznie dużo, aby z tym walczyć.

Pragniemy zaktualizować dyrektywę w sprawie delegowania pracowników, aby objęła ona:

 • Gwarancję równej płacy za tę samą pracę w tym samym miejscu pracy, bez względu na rodzaj umowy lub typ pracownika. Nigdy więcej wyzysku i obniżania płac!

 • Zabezpieczenia dla partnerów społecznych - reprezentacji pracowników i pracodawców - oraz gwarancje w zakresie podstawowego prawa do negocjacji zbiorowych i działań zbiorowych.

 • Klauzulę zapewniającą, że najkorzystniejsze warunki zatrudnienia odnoszą się zawsze do pracowników delegowanych, niezależnie od tego, czy chodzi o przepisy przyjmującego państwa członkowskiego, czy też przepisy rodzimego państwa członkowskiego.

 • Jasne przepisy, zapewniające, że w przypadkach, gdy delegowanie pracowników jest nadużywane, zastosowanie mają przepisy przyjmującego państwa członkowskiego, o ile są one korzystniejsze dla pracowników.

Aby zapewnić, że swoboda przepływu pracowników będzie sprawiedliwa, pragniemy również:

 • Walczyć z dumpingiem socjalnym poprzez przyznanie Komisji uprawnienia do badania transgranicznych przypadków, w których pracodawcy zaniżają lokalne płace i warunki pracy oraz do karania zaangażowanych w to przedsiębiorstw.

 • Wzmocnić krajowe organy inspekcji pracy, aby mogły one zapewnić przestrzeganie europejskiego prawodawstwa przez przedsiębiorstwa.

 • Utworzyć europejski inspektorat pracy.

 • Zamknąć luki prawne w sektorze transportowym, aby zapewnić, że kierowcy samochodów ciężarowych, marynarze i personel pokładowy będą traktowani sprawiedliwie. Na przykład poprzez utworzenie Europejskiej Agencji Transportu Drogowego, dzięki czemu krajowe ustawodawstwo pracy będzie wiążące dla linii lotniczych w UE, a także poprzez wdrożenie Konwencji o pracy na morzu z 2006 r.

 

Suitcase and passeport

RÓWNE SZANSE I RÓWNOWAGA MIĘDZY PRACĄ A ŻYCIEM PRYWATNYM

W walce o równe szanse chodzi w istocie o sprawiedliwość. Jest ona nie tylko moralnie słuszna, ale też inteligentna. Wiemy, że sprawiedliwe i równe społeczeństwa są lepiej przygotowane do stawienia czoła globalizacji, cyfryzacji i kryzysom międzynarodowym.

Niestety, przed nami wciąż daleka droga: w Europie wiele dzieci dorasta w ubóstwie, a kobiety znacznie rzadziej mają pracę niż mężczyźni. To niedopuszczalne. Niski poziom zatrudnienia kobiet oznacza zaprzepaszczenie umiejętności i potencjału, a ubóstwo dzieci pozbawia przyszłości wielu młodych ludzi.

W Grupie S&D uważamy, że zarówno kobiety, jak i mężczyźni powinni mieć możliwość znalezienia równowagi między sensownym zatrudnieniem a obowiązkami rodzinnymi.

Pragniemy, by UE współpracowała z państwami członkowskimi, związkami zawodowymi, pracodawcami i społeczeństwem obywatelskim w celu:

 • Uruchomienia europejskiej gwarancji dla dziecka, aby zapewnić, że każde dziecko w UE będzie miało dostęp do bezpłatnej opieki zdrowotnej, bezpłatnej edukacji, opieki nad dziećmi, godnych warunków mieszkaniowych i odpowiedniego żywienia.

 • Uruchomienia programów, mających na celu pomóc rodzicom w przezwyciężeniu wykluczenia społecznego i otrzymaniu godnej pracy.

 • Aktualizacji dyrektywy w sprawie płatnego urlopu macierzyńskiego oraz poprawy warunków pracy dla pracownic w ciąży.

 • Zaproponowania nowej dyrektywy w sprawie płatnego urlopu ojcowskiego, gwarantującej każdemu ojcu w Europie minimum dziesięć dni wolnego na opiekę nad dzieckiem.

 • Aktualizacji dyrektywy w sprawie urlopu rodzicielskiego, aby pomóc rodzinom w opiece nad dziećmi.

 • Zaproponowania dyrektywy w sprawie płatnego urlopu opiekuńczego, aby każdy pracownik miał prawo do urlopu w celu opieki nad chorymi dziećmi, starszymi członkami rodziny lub innymi osobami niesamodzielnymi będącymi w potrzebie, bez obawy o utratę dochodu lub uprawnień do świadczeń emerytalnych.

 • Zapewnienia, że wszystkie wnioski legislacyjne zawierać będą równość kobiet i mężczyzn i zachęcać mężczyzn do równego dzielenia się urlopem i obowiązkami opiekuńczymi. Dziś różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn wynosi nadal 16%, a różnica w poziomie emerytur ze względu na płeć wynosi 39%; równość płci jest jednym z naszych kluczowych priorytetów. Dowiedz się więcej o naszej kampanii: Nasza walka, prawa kobiet.

 

 

ZWIĄZKI ZAWODOWE I DIALOG SPOŁECZNY

Kiedy pracownicy i pracodawcy spotykają się na równych zasadach, każdy z nich na tym korzysta. Pracownikom dialog społeczny pomógł poprawić warunki płacy i pracy w całej Europie. Dla przedsiębiorstw układy zbiorowe oznaczają większą elastyczność i większą stabilność. Aby dialog społeczny funkcjonował, potrzebujemy silnych związków zawodowych i silnych organizacji pracodawców.

Uważamy, że Unia Europejska ma do odegrania ważną rolę w kwestii zapewnienia tego, by pracownicy mogli brać udział w podejmowaniu decyzji, które ich dotyczą. Pragniemy wzmocnić europejski dialog społeczny oraz przyczynić się do stworzenia warunków, w których mogą rozwijać się krajowe systemy dialogu społecznego. Niezbędne jest uzwiązkowienie pracowników oraz ich udział w sprawach dotyczących przedsiębiorstwa.

Dążymy do tego, żeby UE:

 • Wzmocniła rolę dialogu społecznego w ramach „europejskiego semestru”. Związki zawodowe muszą mieć coś do powiedzenia, kiedy UE zaleca reformy państwom członkowskim!

 • Przestała ingerować w zbiorowe negocjacje między związkami zawodowymi i pracodawcami. Prawdziwymi ekspertami w dziedzinie płac są partnerzy społeczni, a nie Komisja!

 • Przywróciła system układów zbiorowych w krajach, które zostały zmuszone do decentralizacji układów zbiorowych, aby uzyskać dostęp do pomocy finansowej i programów dostosowania gospodarczego.

 • Wprowadziła ramy prawne w celu zagwarantowania praw pracowników podczas restrukturyzacji zatrudnienia, w tym prawa do informacji i konsultacji, kiedy przedsiębiorstwa są zamykane.

 • Traktowała poważnie dialog społeczny na szczeblu UE, na przykład poprzez dokonanie postępu w kwestii porozumienia ramowego partnerów społecznych w sprawie bezpieczeństwa i higieny w sektorze fryzjerskim.

 • Dokonała aktualizacji dyrektywy o europejskiej radzie zakładowej w celu zwiększenia udziału pracowników w podejmowaniu decyzji w przedsiębiorstwie.

 

MOŻLIWOŚCI KSZTAŁCENIA I SZKOLEŃ

Bezrobocie w UE jest zbyt wysokie i stanowi ono jedno z największych zagrożeń dla stabilności na naszym kontynencie. Musimy skończyć z polityką oszczędnościową i dokonać inwestycji w publiczne szkoły i uniwersytety. Musimy zapewnić wszystkim równe szanse i bezpieczeństwo na szybko zmieniającym się rynku pracy, niezależnie od tego, czy jest on kierowcą ciężarówki, który chce się uczyć języków obcych, czy też bezrobotnym 22-latkiem, który chce się uczyć kodowania.

Priorytety Grupy S&D obejmują:

 • Swobodny dostęp do wysokiej jakości edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego, jak również wysokiej jakości opieki nad małymi dziećmi.

 • Zwiększenie budżetu na edukację publiczną i ustawienie jakościowych celów i standardów na rzecz budowy inkluzywnego systemu edukacyjnego, który zapewni równość, niedyskryminację i kompetencje obywatelskie.

 • Zwiększenie inwestycji na gwarancję dla młodzieży, aby zapewnić, że wszyscy młodzi Europejczycy uzyskają realną szansę w życiu.

 • Podniesienie limitu wiekowego w ramach gwarancji dla młodzieży z 25 do 30 lat.

 • Zwiększenie funduszy na program Erasmus+ w celu promowania inkluzywnego uczenia się oraz stworzenie większych możliwości uczenia się i szkolenia dla młodzieży, pedagogów, wolontariuszy, praktykantów, stażystów i młodych pracowników.

 • Zapewnienie, by gwarancja umiejętności stała się nowym prawem, aby każdy mógł nauczyć się umiejętności potrzebnych na rynku pracy, tak dziś, jak i jutro!

 • Minimalne unijne standardy staży wraz z godną płacą, klarownymi ramami czasowymi i powiązaniami z programami edukacyjnymi w celu położenia kresu wyzyskowi.

 

PODEJMIJ DZIAŁANIE!

Walczymy o te prawa w Parlamencie Europejskim, ale nie możemy tego dokonać bez Ciebie!

Oto kilka prostych kroków, jakie możesz podjąć, aby dołączyć do naszej walki o prawa socjalne, #SocialRights w Europie:

 • Przyłącz się do naszej kampanii! Śledź nasze działania na Facebooku i Twitterze i udostępnij tę stronę ludziom, których znasz; powiedz im, dlaczego uważasz, że warto jest walczyć o społecznie sprawiedliwą Unię Europejską.

 • Przystąp do związku zawodowego i zaangażuj się w jego działalność.

 

Brak tweety w ciągu ostatnich 7 dni