• Progressives4Climate (Postępowcy na rzecz klimatu)  - Nasz apel o podjęcie realnych działań w sprawie zmian klimatu

  W Europie ludzie odczuwają już skutki globalnego ocieplenia, a w krajach rozwijających się dla wielu milionów osób zmiany klimatyczne stały się katastrofalną rzeczywistością. Zmiana klimatu jest realna i musi być jednym z naszych priorytetów - dla dobra przyszłych pokoleń.

  Konferencja Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu (COP21), która odbyła się w grudniu 2015 roku w Paryżu, była kamieniem milowym w skali międzynarodowej i głównym priorytetem naszych intensywnych działań.

  Europejscy Socjaliści i Demokraci zgromadzili postępowych polityków i obywateli z całej Europy w celu wywarcia presji na światowych przywódców na rzecz przyjęcia ambitnego, uniwersalnego, dynamicznego i prawnie wiążącego porozumienia. Zorganizowaliśmy również w Paryżu młodzieżowy szczyt oraz pierwszy konkurs wideo na temat zmiany klimatu #1Video4Climate, aby umożliwić młodym ludziom wyrażenie swoich poglądów, a także wysłać silny sygnał do światowych przywódców, którzy przybyli do Paryża. Możesz obejrzeć wyniki obu poniżej.

  Równocześnie Partia Europejskich Socjalistów spotkała się w Paryżu, gdzie przywódcy Socjalistów i Demokratów z całej Europy zaapelowali do zespołu negocjacyjnego UE, aby dążył do przyjęcia prawnie wiążących i ambitnych celów w zakresie redukcji emisji, czego rezultatem było 21 ważnych postępowych propozycji na COP21, zamieszczonych poniżej.

  Porozumienie osiągnięte w 2015 r. było ambitne i przekroczyło wiele oczekiwań, ale jeśli nie zostanie utrzymany polityczny impet, cele te nie zostaną osiągnięte, a naszej planecie wyrządzone zostaną nieodwracalne szkody. Dlatego też będziemy kontynuować naszą kampanię i będziemy dalej walczyć o ambitną strategię klimatyczną w Europie oraz silniejsze zobowiązania międzynarodowe i współpracę.

  Przyłącz się do tej walki i naszej trwającej obecnie kampanii na Twitterze @Theprogressives

21 postępowych propozycji na COP21

Przed szczytem ONZ w sprawie klimatu (COP21), przywódcy PES spotkali się w Paryżu w dniach 21-22 października, a gospodarzem spotkania był premier Francji, Manuel Valls. 21 propozycji zostało zaakceptowanych przez Prezydium PES w dniu 9 października, a przywódcy PES przyjęli je 21 października w Paryżu.

„My, Europejscy Socjaliści i Demokraci, wzywamy pilnie do przyjęcia na COP21 ambitnego, uniwersalnego, dynamicznego i prawnie wiążącego porozumienia w celu zapewnienia zrównoważonej przyszłości dla nas wszystkich.

 

Porozumienie paryskie 2015 – wiążące, uniwersalne i dynamiczne

 1. Dążymy do osiągnięcia powszechnego i wiążącego porozumienia międzynarodowego, które zostanie wynegocjowane i przyjęte i które będzie miało zastosowanie do wszystkich stron. Powinno ono zobowiązać wszystkie kraje do przyjęcia wymiernych zobowiązań dotyczących łagodzenia zmiany klimatu, a jego celem powinny być osiągnięcie różnych perspektyw dla przyspieszenia działań zbiorowych. Porozumienie to powinno wejść w życie po przyjęciu go przez kraje reprezentujące znaczną większość światowych emisji, a najpóźniej w 2020 roku.
 2. Wzywamy do przyjęcia trwałego, dynamicznego porozumienia klimatycznego, które zawierać będzie mechanizm okresowego przeglądu co pięć lat oraz wydajny mechanizm ciągłego wzmacniania zobowiązań krajowych i zbiorowych w zgodzie z najnowszymi odkryciami naukowymi oraz rozwijającą się odpowiedzialnością i możliwościami. Tego rodzaju mechanizm powinien opierać się na zasadach przejrzystości, udziału i odpowiedzialności za pomocą międzynarodowych przepisów prawnych dotyczących monitorowania, sprawozdawczości i weryfikacji poszczególnych działań mających na celu łagodzenie zmian klimatycznych i dostosowywanie się do nich oraz działań finansowych, określonych w porozumieniu paryskim. Proces monitorowania, sprawozdawczości i weryfikacji procesów powinien umożliwiać udział podmiotów niepaństwowych i Międzyrządowego Zespołu do spraw Zmian Klimatu (IPCC). Wzywamy do stworzenia niezależnej agencji międzynarodowej na mocy Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, której zadaniem byłoby zapewnienie skutecznego wdrożenia procesów monitorowania, sprawozdawczości i weryfikacji oraz ich ocena zgodnie z powszechnymi lub co najmniej porównywalnymi standardami.
 3. Ze względu na to, że niektóre kraje, grupy ludzi i społeczności zostały już dotknięte skutkami zmian klimatu, środki w zakresie dostosowywania się do nich oraz związane z poniesionymi stratami i szkodami muszą stać się ważnym filarem nowego porozumienia. Wzywamy wszystkie strony do opracowania i wdrożenia środków i planów działań w zakresie dostosowywania się do zmian klimatu.
 4. Jako Europejscy Socjaliści i Demokraci, zachęcamy wszystkie strony porozumienia w Paryżu do zobowiązania się, wspólnie i indywidualnie, do stopniowej redukcji antropogenicznych gazów cieplarnianych oraz do realizacji zbiorowego celu redukcji emisji gazów cieplarnianych w górnym zakresie 40 -70% do roku 2050 w porównaniu do 2010 roku, zgodnie z zaleceniami IPCC. Wszystkie kraje powinny ponownie poprzeć cel w postaci utrzymania globalnego ocieplenia poniżej 2 °C w stosunku do poziomu sprzed rewolucji przemysłowej; powinno się również przestudiować możliwość ograniczenia wzrostu globalnej temperatury do średnio 1,5 stopnia C. Aby uwiarygodnić ten cel dekarbonizacji, każdy kraj powinien opracować krajowe ścieżki prowadzące do realizacji tego celu, rozpoczynając skuteczne wycofywanie dotacji na paliwa kopalne i dezinwestycję w paliwa kopalne na szczeblu krajowym.
 5. Porozumienie paryskie powinno stanowić punkt zwrotny i w dogłębny sposób zmienić globalne społeczeństwo i nasze postawy. Oznacza to w szczególności nowy sposób myślenia, który określiłby, w jaki sposób należy chronić zasoby, różnorodność biologiczną i środowisko przy równoczesnym wzroście liczbie ludności.

Unia Europejska – międzynarodowy lider w sprawie klimatu, dający przykład

 1. Od dawna prowadziliśmy kampanię na rzecz polityk, które pozwoliły UE skutecznie oddzielić rozwój gospodarczy od emisji gazów cieplarnianych i przejść głęboką transformację w kierunku bardziej zrównoważonej, gospodarki o zerowej emisji dwutlenku węgla, opartej o odnawialne źródła energii i efektywność energetyczną, która otwiera nowe możliwości w zakresie wzrostu gospodarczego, przedsiębiorczości i zatrudnienia, przy jednoczesnym zmniejszeniu uzależnienia od importu energii. Dlatego też UE może i powinna działać jako wzór do naśladowania i lider na COP21, mówiąc jednym głosem i będąc zjednoczona w celu osiągnięcia postępów na drodze do zawarcia międzynarodowego porozumienia.
 2. Aby UE pozostała wiarygodnym liderem i międzynarodowym mediatorem w sprawie zmian klimatu, będziemy nadal dążyć do ujednolicenia wszystkich unijnych i krajowych polityk oraz ram regulacyjnych, których cele dotyczą zmian klimatu, w celu zwiększenia skuteczności działań w dziedzinie klimatu i wysłania sygnałów do inwestorów, aby pobudzić innowacje i niskoemisyjne inwestycje. Staramy się również dostosować polityki międzynarodowe, międzynarodowe ramy regulacyjne i instytucje międzynarodowe do tych celów. UE powinna wzmocnić swoje działania w zakresie zapobiegania globalnemu wylesianiu. Polityki rolne UE i państw członkowskich powinny zapobiegać marnotrawieniu żywności, transportowi o wysokiej emisji dwutlenku węgla oraz promować lokalną produkcję i konsumpcję.
 3. Aby zachować pozycję w roli prekursora działań na rzecz klimatu, wzywamy UE, aby uznała swój cel klimatyczny na rok 2030 za cel minimalny. Po COP21 UE powinna zwiększyć swoje własne cele w zakresie redukcji gazów cieplarnianych w stosunku do obecnego poziomu co najmniej 40% do roku 2030 w porównaniu do 1990 roku, jak również swoje cele w dziedzinie energii odnawialnej i efektywności energetycznej.
 4. Jako Europejscy Socjaliści i Demokraci będziemy pracować w celu stworzenia postępowej europejskiej unii energetycznej, która będzie sprzyjała szybkiemu i sprawiedliwemu przejściu na zrównoważoną, bezemisyjną gospodarkę w oparciu o wiążące cele w zakresie odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej i redukcji zużycia energii. Skutecznie doprowadzimy do stopniowego odejścia od paliw kopalnych i wszystkich dotacji szkodliwych dla środowiska do 2020 roku. Temu celowi służyć będzie przekształcenie Europy w gospodarkę obiegową, która zapobiega powstawaniu odpadów i ponownie wykorzystuje zasoby.
 5. Wzywamy do ambitnej reformy europejskiego systemu handlu uprawnieniami do emisji, aby sprawić, że instrument ten stanie się jednym z głównych filarów polityki klimatycznej Europy po 2020 roku. Reforma systemu ETS powinna rozwiązać kwestię ucieczki emisji, pomóc energochłonnym gałęziom przemysłu w przejściu na model produkcji niskoemisyjnej oraz bezpośrednio i pośrednio promować badania i innowacje w dziedzinie technologii niskoemisyjnych. Stabilniejszy i efektywniejszy system ETS będzie wspierać długoterminowe inwestycje w zielonych gałęziach przemysłu i będzie stanowić inspirację dla innych regionów świata dla wprowadzenia podobnych, wydajnych mechanizmów jako bodźców dla stopniowej i zrównoważonej dekarbonizacji ich gospodarek. Oprócz tego systemu ETS i w celu zapewnienia dekarbonizacji, wzywamy do wprowadzenia europejskiego systemu opodatkowania emisji dwutlenku węgla, który ustaliłby cenę dwutlenku węglu na ponad 50 euro za tonę do 2020 roku i 100 euro za tonę do 2030 roku. Środkom tym powinny towarzyszyć narzędzia pozarynkowe, takie jak normy, przepisy i uregulowania publiczne, przyjęte polityki przemysłowe, inwestycje publiczne i inne bodźce.
 6. Porozumienie paryskie będzie obowiązywać po 2020 roku, dlatego też wzywamy państwa członkowskie UE do szybkiego ratyfikowania drugiego okresu zobowiązań Protokołu z Kioto, aby ułatwić wejście w życie Poprawki dauhańskiej do Protokołu z Kioto w celu wzmocnienia ambicji w zakresie klimatu przed rokiem 2020. Wysłałoby to silny sygnał o zaangażowaniu UE i jej państw członkowskich w kwestii opartego na zasadach, wielostronnego systemu w kwestii zmian klimatycznych na szczeblu międzynarodowym.
 7. Będziemy promować polityki w łonie UE, które udowodnią światu, że ochrona klimatu i rozwój społeczny idą ze sobą w parze. Uruchamiając europejski fundusz na rzecz inwestycji strategicznych, będziemy wspierać cały zielony potencjał w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy w ramach transformacji niskoemisyjnej. W ścisłej współpracy z naszymi partnerami społecznymi, zainwestujemy w szkolenie zawodowe, aby zorganizować sprawiedliwą transformację, która wesprze osoby, których miejsca pracy są zagrożone, na przykład w sektorze paliw kopalnych, rolnictwa i turystyki, aby mogły one znaleźć zatrudnienie w przemysłach niskoemisyjnych. Dzięki przeglądowi przepisów w dziedzinie energii, będziemy walczyć z ubóstwem energetycznym i wykażemy, że bezpieczna i czysta energia może być dostępna dla wszystkich. Dopilnujemy, by ochrona grup szczególnie wrażliwych, takich jak dzieci, osoby niepełnosprawne, osoby starsze, osoby chore i osoby o niskich dochodach, były brane pod uwagę w działaniach mających na celu dostosowywanie się do zmian klimatu oraz w planach kryzysowych na wypadek ekstremalnych warunków pogodowych. Musimy inwestować w promowanie udziału kobiet w zielonych miejscach pracy. Musi to przyczynić się do naszej walki z nierównościami, takimi jak różnica w płacy kobiet i mężczyzn oraz dostęp do edukacji i zatrudnienia.

Finansowanie klimatyczne – promowanie globalnych inwestycji na rzecz odpornych na zmiany klimatu, niskoemisyjnych gospodarek

 1. UE i jej państwa członkowskie powinny uzgodnić i wdrożyć plan działań na rzecz większego, przewidywalnego, nowego i dodatkowego międzynarodowego finansowania klimatycznego na okres do roku 2020 i później. UE musi wnieść swój sprawiedliwy udział w wysokości 100 mld USD rocznie do roku 2020 w ramach ekofunduszu klimatycznego, zgodnie z istniejącymi obecnie zobowiązaniami. Kwota ta pochodzić będzie z wielu różnych źródeł, publicznych i prywatnych, dwustronnych i wielostronnych, w tym alternatywnych źródeł finansowania. UE musi również ustanowić mechanizm, mający na celu zwiększenie przejrzystości i kontroli.
 2. Banki rozwoju, w tym Europejski Bank Inwestycyjny oraz krajowe banki inwestycyjne, powinny opracować plany działania w zakresie inwestycji klimatycznych, wykluczając przy tym wsparcie finansowe dla paliw kopalnych i określając, w jaki sposób zamierzają przyczynić się do nieprzekroczenia limitu 2 stopni Celsjusza, uzgodnionego przez społeczność międzynarodową. Ich interwencje powinny być monitorowane przez wielostronne, regionalne i dwustronne banki rozwoju. Międzynarodowy mechanizm podatku od transakcji finansowych (FTT) może również finansować działania w dziedzinie klimatu i zrównoważony rozwój.
 3. W celu ustawienia globalnego bodźca na rzecz dekarbonizacji gospodarki i zapobiegania ucieczkom emisji, wzywamy wszystkie strony do wprowadzenia mechanizmów ustalania cen dwutlenku węgla w sprawiedliwy sposób, poprzez ustanowienie mechanizmów limitu i handlu, systemy podatkowe lub ich połączenie, ustanowienie sprawiedliwych cen dwutlenku węgla na całym świecie, w celu zapewnieniach równych warunków konkurencji dla eksportujących przemysłów na światowym rynku. Tego rodzaju mechanizmy powinny również generować dodatkowe przychody, które mogłyby zostać zainwestowane w środki mające na celu łagodzenie zmian klimatycznych i dostosowywanie się do nich.
 4. 4. Podmioty finansowe powinny przekierować swoje przepływy inwestycyjne na zapewnienie rzeczywistego przejścia na gospodarkę niskoemisyjną. Co najmniej 10% tradycyjnych portfeli powinno zostać poświęconych na projekty zielonej gospodarki do roku 2020. W przypadku publicznych funduszy inwestycyjnych, powinny być brane pod uwagę wyższe cele. UE potrzebuje regulacji finansowych, które będą wspierać ten cel, w szczególności poprzez przyjęcie przepisów w zakresie pomiaru i zapewniania przejrzystych informacji na temat wystawienia inwestycji finansowych na ryzyko związane z intensywnością emisji węgla i ryzyka klimatyczne. Agencje ratingowe powinny w większym stopniu brać pod uwagę ryzyko związane z większą intensywnością emisji węgla.

Współpraca Północ-Południe – globalna solidarność, mająca na celu ochronę ludzi przed zagrożeniami klimatycznymi

 1. Wpływ zmian klimatycznych na osoby ubogie i najbardziej zagrożone społeczności jest niezaprzeczalny. Przyjmujemy z zadowoleniem przyjęcie specjalnego celu w zakresie zrównoważonego rozwoju, dotyczącego zmian klimatu w ramach programu rozwojowego Narodów Zjednoczonych po roku 2015. Będziemy podejmować działania dotyczące polityki współpracy UE na rzecz rozwoju, która w pełni uzna zagrożenia, jakie stanowią zmiany klimatu dla rozwoju i eliminacji ubóstwa i pomoże krajom rozwijającym się uniknąć tych niebezpieczeństw. Będziemy wspierać realizację wszystkich celów programu działań na rzecz zrównoważonego rozwoju na rok 2030 i 17 celów na rzecz zrównoważonego rozwoju. Status prawny uchodźców klimatycznych i ich prawo do ochrony powinny zostać omówione w ramach Konwencji Genewskiej.
 2. Nowy model gospodarczy jest możliwy. Uważamy, że wzrost gospodarczy, ograniczenie ubóstwa, zrównoważony rozwój i walka z globalnym ociepleniem mogą i muszą zostać osiągnięte równocześnie. Zapewnienie równego dostępu do zrównoważonego rozwoju dla kobiet i mężczyzn będzie wymagać silniejszych środków w zakresie wdrożenia, aby pomóc krajom najbardziej narażonym na skutki zmian klimatu w dostosowaniu się do nich oraz walce ze stratami i szkodami, spowodowanymi przez skutki globalnego ocieplenia. Dlatego też wzywamy do większej solidarności finansowej i technicznej, w tym do wzmocnienia pozycji ekonomicznej kobiet, które powinno być traktowane priorytetowo.
 3. Porozumienie paryskie powinno określać i zapewniać, że działania na rzecz klimatu opierać się będą na podejściu zapewniającym kobietom i mężczyznom sprawiedliwe traktowanie, podejściu uczestniczącym i opartym na prawach wszystkich i walczącym ze skutkami zmian klimatu, mającym w szczególności na celu wsparcie osób biednych oraz narażonych na skutki zmian klimatu ludzi i społeczności. Dążymy do współpracy na rzecz rozwoju UE, która obejmować będzie takie podejście.

Uczestnictwo zainteresowanych stron - angażowanie partnerów działań w zakresie zmian klimat poza rządami

 1. Nasza walka o bardziej zrównoważone społeczeństwo zaczyna się na poziomie lokalnym. Lokalne know-how, w połączeniu z innowacyjnością i kreatywnością, a także zaufaniem i bliskością z ludźmi na tym poziomie, mogą sprzyjać walce ze zmianami klimatu. Dlatego też przyjmujemy z zadowoleniem inicjatywy, przyjęte przez tysiące miast w Europie, takie jak Porozumienie Burmistrzów lub deklaracja, podpisana przez kilka największych miast Europy na czele z panią mer Paryża, Anne Hidalgo (Partia Socjalistyczna) na temat odejścia od wysokoemisyjnych przemysłów i usług oraz ogólnoświatowe inicjatywy w sprawie wprowadzenia w życie ambitnej polityki klimatycznej. Chcemy, by burmistrzowie i podmioty regionalne zostali wysłuchani w trakcie COP21. Jako Europejscy Socjaliści i Demokraci zdecydowanie popieramy wysiłki Porozumienia Burmistrzów, zmierzające do tego, by społeczności były bardziej zrównoważone i odporne na zmiany klimatu i walczymy o to, by program inwestycyjny mógł wspomóc miasta i regiony w tych wysiłkach.
 2. Wzywamy wszystkie podmioty publiczne, od poziomu lokalnego do poziomu krajowego, by przyłączyły się do planu redukcji emisji gazów cieplarnianych w latach 2015-2020, obejmującego obywateli, społeczeństwo obywatelskie, związki zawodowe, organizacje pozarządowe, środowiska akademickie i przedsiębiorstwa. Biorąc pod uwagę korzyści ekonomiczne płynące z szybkiego wdrożenia polityk niskoemisyjnych, zachęcamy również zainteresowane strony, aby ustanowiły dla tego okresu cel w zakresie redukcji emisji. Popieramy plan działania Lima-Paryż, który stanowi dobrą platformę, pozwalającą podmiotom niepaństwowym na podjęcie zobowiązań w zakresie ochrony klimatu.

#1Video4Climate

Przed szczytem ONZ w sprawie zmian klimatu w Paryżu w 2015 roku, prosiliśmy was o przyłączenie się do kampanii na rzecz wprowadzenia zmian klimatycznych do agendy na całym świecie. I otrzymaliśmy kilka świetnych odpowiedzi!

Przeczytaj 21 postępowych propozycji, które zostały uzgodnione.

Paryż, 21-22 października 2015

Aby wziąć udział w tych wydarzeniach, prosimy o zarejestrowanie się pod adresem 21octobre@parti-socialiste.fr.

Środa, 21 października

Rejestracja i otwarcie

Maison de la Chimie, 28bis Rue Saint-Dominique, 75007 Paryż, Francja

Seminarium FEPS i FJJ

Sala Lavoisier

Powitanie przez Jeana-Christophe'a Cambadélisa, pierwszego sekretarza Partii Socjalistycznej, wiceprzewodniczącego PES.

Europa i COP21 – Ostatnia szansa na prawdziwe porozumienie!

Pogłębiona dyskusja, będąca kontynuacją inicjatywy Postępowcy na rzecz Klimatu; pogłębiona analiza dotycząca pilnej potrzeby i znaczenia rzeczywistego, postępowego, europejskiego przywództwa, aby zapewnić zrównoważone źródła utrzymania dla nas wszystkich.

Mówcy:

Michel Aglietta, ekonomista i doradca w CEPII

Pervenche Berès, eurodeputowana

Teresa Ribera, dyrektor IDDRI

Laura Slimani, przewodnicząca YES i MJS

Moderatorzy:

Gilles Finchelstein, Fundacja Jeana Jaurèsa

Ernst Stetter, Fundacja Europejskich Studiów Postępowych

17.40 – 19.15 Uroczystość podpisania deklaracji ‘21 postępowych propozycji na konferencję COP21’

w obecności premiera Manuela Vallsa

Sala Lavoisier

Mówcy:

Gianni Pittella, przewodniczący Grupy S&D w PE

Sergei Stanishev, przewodniczący PES

Manuel Valls, premier Francji

Podpisanie deklaracji w sprawie COP21

przez przywódców PES

19.15 – 20.00 Przyjęcie

w obecności Manuela Vallsa

Sala 8

Zapewnione będzie tłumaczenie na języki francuski, włoski i angielski.

Czwartek, 22 października

09.00 – 13.00 Młodzi Postępowcy na rzecz Climate Networking Event: Jak możesz walczyć ze zmianą klimatu?

La Bellevilloise, 19-21 Rue Boyer, 75020 Paryż, Francja

Dyskusje z udziałem eurodeputowanych, przedsiębiorców i młodych przedstawicieli z całej Europy.

Mówcy:

Kathleen Van Brempt, wiceprzewodnicząca Grupy S&D

Laura Slimani, przewodnicząca YES

Matthias Groote, eurodeputowany

Gilles Pargneaux, eurodeputowany

Bart Vercoutere, dyrektor generalny i-Cleantech Flanders

Govinda Upadhyay, nowo powstałe przedsiębiorstwo LED Safari

Sylvain Vanston, dyrektor ds. odpowiedzialnego biznesu - społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, AXA

Maddy Hodgson, studentka Uniwersytetu w Warwick

Stephan Singer, dyrektor ds. światowej polityki energetycznej, WWF International

Alien De Deken, ekspert młodzieżowego ruchu na rzecz klimatu

Zapewnione będzie tłumaczenie na języki francuski i angielski

14.30 – 16.00 Spotkanie z Axelle Lemaire, sekretarz stanu ds. gospodarki cyfrowej

Ici Montreuil, 135 Boulevard Chanzy, 93100 Montreuil, Francja

Dyskusja nt. wzajemnego oddziaływania transformacji cyfrowej i społeczno-ekologicznej.

Językiem roboczym będzie język angielski

 

Brak tweety w ciągu ostatnich 7 dni