Uczynić Europę drogowskazem demokracji

Making Europe a beacon for democracy

Fundamentalnymi zasadami UE są demokracja i rządy prawa, ale trzeba zrobić o wiele więcej, aby wzmocnić europejską demokrację na wszystkich poziomach. Opowiadamy się za wzmocnieniem demokratycznej odpowiedzialności i przejrzystości w instytucjach UE, za przestrzeganiem przez państwa UE najwyższych standardów Europejskiej Karty Praw Podstawowych oraz za wprowadzeniem demokracji i praw człowieka do centrum naszych polityk zagranicznych.

Wolność mediów

Dostęp obywateli do informacji jest uzależniony od wolności i różnorodności mediów. Traktaty założycielskie nakładają na UE obowiązek ochrony wolności i pluralizmu mediów, zgodnie z wartościami i...

Przejrzysta administracja

Ludzie mają prawo wiedzieć, co robią w ich imieniu ustawodawcy i urzędnicy administracji państwowej. Dostęp do dokumentów jest prawem podstawowym, zapisanym w unijnej Karcie Praw Podstawowych...

Ekstremizm i populizm

Ekstremizm i populizm w Europie są wielkimi problemami w całej UE. Populistyczne i ekstremistyczne grupy wykorzystują europejskie problemy - kryzys gospodarczy, polityki oszczędnościowe i bezrobocie...

Przyszłość Europy

Kryzys gospodarczy uwypuklił strukturalne ograniczenia UE. Uważamy, że instytucje UE powinny być bardziej demokratyczne i budować silniejsze partnerstwa z krajowymi rządami i parlamentami oraz...