Jedna Europa dla nas wszystkich – solidarność, różnorodność i bezpieczeństwo

One Europe for all of us

Opowiadamy się za społeczeństwem integracyjnym, w którym solidarność, równość, różnorodność, wolność i sprawiedliwość są cenione i chronione. Uważamy, że całe społeczeństwo korzysta na tym, kiedy likwidowane są skrajne nierówności, kiedy wszyscy mają szanse i kiedy wprowadzane są silne działania osłonowe dla tych, którzy ich potrzebują.

Wszystkie osoby mieszkające w Europie muszą czuć przynależność do społeczeństwa, bez względu na rasę, płeć, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Populizm i ekstremizm stanowią zagrożenie dla demokracji i struktury społecznej Europy. Wierzymy w integracyjną i otwartą alternatywę.

 

Spójność gospodarcza i społeczna

Jednym z najważniejszych zadań UE jest wspieranie gospodarczej i społecznej jedności w Europie. Silna polityka spójności ma zasadnicze znaczenie dla trwałego wzrostu gospodarczego w UE, a różnice w...

Położenie kresu dyskryminacji

Zdaniem Grupy S&D, zasady godności człowieka i równości wobec prawa są fundamentem sprawiedliwego i demokratycznego społeczeństwa. Przewodziliśmy walce w sprawie zapisania niedyskryminacji,...

Migracja

Grupa S&D jest zaangażowana w obronę pozytywnego podejścia do kwestii legalnej migracji i integracji, mimo rosnącej ksenofobii i antyimigracyjnej retoryki ze strony prawicy. Jesteśmy głęboko...

Europejska inicjatywa obywatelska

Grupa S&D była siłą napędową europejskiej inicjatywy obywatelskiej, dającej europejskim obywatelom nowy sposób bezpośredniego wpływania na proces demokratyczny. Daje ona obywatelom UE prawo do...

Wzmocnione prawa osób LGBTI

Uważamy, że każdy ma równe prawa do życia w sposób, w jaki wybierze, wolny od dyskryminacji. Chcemy, by Komisja opracowała kompleksową europejską odpowiedź w sprawie problemów w dziedzinie praw...

Wspólna polityka azylowa i imigracyjna dla Europy

Imigracja Wierzymy w zróżnicowaną i wielokulturową Europę, która przestrzega praw podstawowych i godności imigrantów oraz wspiera integrację. Europa potrzebuje pozytywnego podejścia do legalnej...

Położenie kresu dyskryminacji

Zdaniem Grupy S&D, zasady godności człowieka i równości wobec prawa są fundamentem sprawiedliwego i demokratycznego społeczeństwa. Przewodziliśmy walce w sprawie zapisania niedyskryminacji,...

Prawa w internecie – ochrona danych i prawa autorskie

Cyfrowa rewolucja i internet zmieniły nasze życie, tworząc świat bez granic i otwierając codziennie nowe możliwości. Grupa S&D opowiada się za tym, aby Europa znalazła się w awangardzie rozwoju...

Romowie

Uważamy za rzecz niedopuszczalną, iż sytuacja europejskiej społeczności romskiej ulega stałemu pogorszeniu. Domagamy się przyjęcia jasnego planu działania w sprawie sposobów zmniejszenia wykluczenia...

Współpraca sądowa i policyjna

Współpraca sądowa i policyjna w sprawach karnych jest niezbędna dla zagwarantowania praw podstawowych obywateli, zapewnienia sprawiedliwości ofiarom i sprawcom oraz walki z organizacjami...

Walka z terroryzmem i przestępczością zorganizowaną

Potrzebujemy europejskiego podejścia do przestępczości zorganizowanej, w szczególności w zakresie handlu i wykorzystywania ludzi, korupcji w polityce i sporcie oraz zagrożeń finansowych interesów UE...

Równość kobiet i mężczyzn

Równość jest dla nas jedną z fundamentalnych kwestii, a nasza walka w tej sprawie trwa na wielu frontach. Wprowadziliśmy zdecydowanie problem ubóstwa wśród kobiet do politycznej agendy, w...