• RAZEM – Nowy kierunek dla postępowej Europy - Stań w obronie naszej przyszłości! 

  Kryzysy i trudności, z jakimi zmaga się nasza Unia w ostatnich latach, nie wymagają wprowadzenia. Bezrobocie, kryzys strefy euro, Brexit, wzrost populizmu i antyeuropejskich nastrojów, duży napływ uchodźców i migrantów, niepewność geopolityczna, polityka skrajnej prawicy i wzrost polityki postfaktualnej, to tylko kilka z nich.

  Mogłoby się wydawać, że półwiecze osiągnięć Unii Europejskiej nie udziela odpowiedzi na oczekiwania ludzi. Te trudne wyzwania stanowią równocześnie szanse. Jednak w celu wykorzystania tych szans, musimy lepiej zrozumieć siły, które zmierzają do dezintegracji Europy.

  Dlatego też 24 marca, w dniu o wielkim, historycznym znaczeniu, pragniemy zbliżyć się do Ciebie, abyśmy mogli razem wytyczyć mapę drogową do Unii Europejskiej, jakiej wszyscy chcemy.

  REGISTRTION IS CLOSED

  Nasze inauguracyjne wydarzenie w dniu 19 października 2016 roku okazało się wielkim sukcesem - dowiedz się o nim więcej.  Wydarzenie to było transmitowane na żywo w Internecie i zakończyło się przyjęciem „Deklaracji Razem”. Poprzednie wydarzenie w ramach inicjatywy Razem dotyczyło wyzwań świata cyfrowego: „Razem dla młodzieży, solidarności i równości społecznej w erze cyfrowej”; więcej na temat stanowiska naszej Grupy w sprawie agendy cyfrowej można przeczytać tutaj.

#EuropeTogether - Kształtowanie przyszłości Europy - Rzym, 24 marca 2017

W marcu tego roku będziemy obchodzić 60. rocznicę podpisania Traktatu Rzymskiego. Wykorzystajmy tę szansę do odbudowy naszych nadziei na lepszą Europę.

Pragniemy usłyszeć Twoje pomysły, potrzebujemy Twoich krytycznych opinii i jesteśmy gotowi wysłuchać Twoich nadziei na przyszłość, bo wiemy, że UE zaprojektowana przez ludzi i dla ludzi, jest najlepszą szansą na przyszłość.

Po naszych wydarzeniach w ramach inicjatywy Razem w Brukseli i w Pradze, teraz przyszedł czas na Rzym, który będzie gospodarzem naszej konwencji #EuropeTogether na temat Przyszłości Europy.

Śledź nas na żywo w Internecie i w mediach społecznościowych, aby uzyskać aktualne informacje na temat tego wydarzenia i dowiedzieć się, kto do nas dołączy oraz tego, jak możesz sprawić, by Twój głos został wysłuchany!

Szczegółowy program podamy wkrótce.

REGISTRTION IS CLOSED 

The DEBATE on the future of Europe is now!

Through this platform, you can shape the future of Europe TOGETHER with us, the European progressive political family. Here you can debate your ideas with us and other citizens.

Join us HERE and make your voice heard!

Follow us online and on social media for updates on the event and to find out who will be joining us and how can you make your voice heard!

PROGRAMME - ROME 24 MARCH 2017

Together Rome - Final Programme


DEKLARACJA W SPRAWIE PRZYSZŁOŚCI EUROPY - Kształtując naszą przyszłość RAZEM

DEKLARACJA W SPRAWIE PRZYSZŁOŚCI EUROPY - Kształtując naszą przyszłość RAZEM

60 lat po podpisaniu Traktatów Rzymskich, Unia Europejska musi zaznaczyć swoją pozycję jako potężny podmiot demokratyczny, zapewniający pokój, wolność, bezpieczeństwo, zrównoważony rozwój i dobrobyt wszystkim swoim obywatelom. Dla nas jest to kluczowy moment, aby ukształtować nową, pozytywną przyszłość naszej Unii, aby pracować na rzecz jedności, spójności i otwartości, a przeciwko podziałom i nowym murom, walcząc z neoliberalizmem, nacjonalizmem i populizmem.

Razem opowiadamy się za wyraźnym wyborem:

Unia Europejska na rzecz wspólnego i zrównoważonego dobrobytu!

Musimy zapewnić, by wszyscy mieli godne warunki życia i pracy, odpowiednią ochronę socjalną oraz możliwości poprawy swojego życia. Europejskie standardy pracownicze i socjalne muszą zostać zaktualizowane i wzmocnione, aby sprostać wyzwaniom XXI wieku. Potrzebujemy nowego modelu wzrostu gospodarczego, zawierającego silny, europejski filar praw socjalnych, programy w zakresie walki z ubóstwem i prawdziwie europejski plan na rzecz młodzieży, który mógłby zapewnić każdemu młodemu człowiekowi miejsce pracy, umiejętności, znajomość technologii cyfrowych, równe traktowanie oraz większe możliwości rozwoju nowych przedsiębiorstw i kreatywnych idei. Młodzi Europejczycy muszą być również uprawnieni do podejmowania decyzji na wszystkich szczeblach.

Musimy pobudzić gospodarkę poprzez stosowanie silnej europejskiej strategii inwestycyjnej, której celem będzie zrównoważony rozwój, nowe technologie, nowe, lepsze miejsca pracy oraz silniejsza konwergencja gospodarcza i społeczna. Wymaga to, by budżet Wspólnoty dysponował środkami własnymi w celu zapewnienia odpowiedniego finansowania priorytetów Unii Europejskiej, a także istnienia budżetu strefy euro. Potrzebne są również zdecydowane środki mające na celu zapobieganie uchylaniu się od płacenia podatków i unikaniu opodatkowania oraz walkę z dumpingiem socjalnym.

Unia Europejska na rzecz silnej demokracji!

Potwierdzamy nasze silne zaangażowanie w kwestii obrony podstawowych wartości europejskich. Przestrzeganie praw człowieka, wolności, demokracji i praworządności to podstawowe zasady, na jakich opiera się nasza Unia i pragniemy, aby Unia Europejska mogła przestrzegać tych zasad i promować je poza granicami. Opowiadamy się za otwartą i tolerancyjną Europą, opartą na równości między wszystkimi ludźmi niezależnie od ich rasy, płci, przekonań religijnych czy orientacji seksualnej. Pełna równość kobiet i mężczyzn jest podstawową zasadą społeczeństwa europejskiego.

Jeśli chcemy, aby Unia Europejska była zdolna stawić czoła wyzwaniom XXI wieku, musi ona mieć realną zdolność do zapewnienia dobra wspólnego i powinna funkcjonować w sposób otwarty i przejrzysty. Demokracja i suwerenność na szczeblu europejskim powinny wzbogacać demokrację i suwerenność na poziomie krajowym. Wymaga to edukacji o Europie, dzielenia się naszą wspólną tożsamością kulturową, zapewnienia pluralizmu mediów oraz informowania obywateli o ich prawach. Obywatele Europy muszą być upoważnieni do podejmowania demokratycznych wyborów, w tym w kwestii europejskich priorytetów i przewodniczącego Komisji Europejskiej.

Unia Europejska na rzecz bezpieczeństwa i ochrony praw podstawowych!

Musimy znaleźć lepsze, zrównoważone rozwiązania w zakresie migracji i azylu. Potrzebujemy większej solidarności i lepszej integracji. Oznacza to budowę prawdziwie europejskiego systemu azylowego, w którym przestrzegane są prawa człowieka, a wszystkie państwa członkowskie dzielą się obowiązkami. Uchodźcy muszą znaleźć ochronę oraz uzyskać wszelkie niezbędne wsparcie w celu ich dobrej integracji w społeczeństwie. Jednocześnie musimy zabezpieczyć zewnętrzne granice Europy oraz wspierać pokój i rozwój w krajach sąsiednich.

Europa musi stać się bardziej samowystarczalna pod względem zewnętrznego i wewnętrznego bezpieczeństwa. Europa musi działać w bardziej spójny sposób w kwestiach związanych z obroną i bezpieczeństwem, dysponując większą autonomią w zakresie zdolności obronnych i zapewniając większą integrację w takich obszarach, jak wspólne zarządzanie operacjami, zamówienia publiczne i bezpieczeństwo w sieci. Musimy również rozwijać większą współpracę między krajowymi siłami policyjnymi i lepiej dzielić się informacjami, aby skuteczniej walczyć z terroryzmem.

Poczucie bezpieczeństwa zależy jednak również od warunków życia, poszanowania praw obywateli i klimatu tolerancji, zamiast radykalizacji. Musimy zrobić więcej, aby wzmocnić społeczno-gospodarcze bezpieczeństwo Europejczyków.

Unia Europejska na rzecz współpracy międzynarodowej!

W czasach, kiedy pewne globalne podmioty podważają wielostronne zasady systemu międzynarodowego, a tendencje nacjonalistyczne nabierają siły, Europa musi działać jako orędowniczka międzynarodowej współpracy. Musimy nadal walczyć o pokój, prawa człowieka i cele dotyczące zrównoważonego rozwoju oraz prowadzić walkę ze zmianami klimatycznymi. Nasza polityka zewnętrzna i polityka handlowa muszą opierać się na tych wartościach i celach oraz w jeszcze większym stopniu skupiać się na standardach pracy, sprawiedliwości społecznej, sprawiedliwości podatkowej i ochronie środowiska. Działania Europy mają kluczowe znaczenie dla nadania nowego kształtu globalizacji.

Unia Europejska może rozwijać się w nadchodzących dekadach, dopóki Europejczycy pozostaną razem i dopóki będą razem pracować nad lepszymi europejskimi rozwiązaniami, aby sprostać wszystkim naszym wspólnym wyzwaniom. Nie potrzebujemy Europy à la carte. My, obywatele, jesteśmy silniejsi od sił podziału lub strachu. Państwa członkowskie mogą być silne tylko wtedy, jeśli Europa będzie silna. Rzym musi być momentem, w którym ponownie potwierdzimy, dlaczego jesteśmy zjednoczeni i w którym pokażemy wspólny cel w postaci budowy razem silniejszej przyszłości. Musimy powrócić na drogę sprawiedliwości społecznej i wspólnego dobrobytu. Taki jest postępowy wybór Europy! 

PRASKA DEKLARACJA CYFROWA: RAZEM NA RZECZ LUDZI MŁODYCH, SOLIDARNOŚCI SPOŁECZNEJ I RÓWNOŚCI W ERZE CYFROWEJ

Praska Deklaracja Cyfrowa: Razem na rzecz ludzi młodych, solidarności społecznej i równości w erze cyfrowej

Budujemy europejską unię cyfrową mającą na celu zapewnienie wzrostu gospodarczego, lepszej przyszłości, nowych miejsc pracy wysokiej jakości i nowych form solidarności. Zrównoważona gospodarka cyfrowa powinna:

 • Wspierać i zachęcać ludzi do rozwoju firm cyfrowych, e-usług i handlu elektronicznego, które zapewnią „rozwiązania cyfrowe” dla ludzi i społeczeństwa w Europie i na świecie.
 • Tworzyć nowe miejsca pracy wysokiej jakości dla wszystkich, ze szczególnym naciskiem na ludzi młodych i kobiety, a także inwestować w wysokiej jakości miejsca pracy w cyfrowych usługach publicznych.
 • Inwestować i rozwijać platformy na rzecz rozwoju umiejętności cyfrowych i znajomości technologii cyfrowych, kreatywności, innowacyjności i dobrego środowiska pracy.
 • Wspierać młodych przedsiębiorców, aby pomóc im w zarządzaniu ryzykiem, uzyskaniu dostępu do funduszy i rozwoju europejskich MŚP.
 • Rozwijać infrastrukturę cyfrową i promować powszechny dostęp do otwartego Internetu bez granic.
 • Zapewnić sprawiedliwe przepisy dotyczące wynagrodzenia dla wszystkich w gospodarce cyfrowej: młodzieży, dziennikarzy, twórców i innowatorów, aby mogli cieszyć się godziwym dochodem, pozwalającym na utrzymanie.
 • Rozwijać nowe technologie sprzyjające włączeniu społecznemu na rzecz gospodarki opartej na danych, przy jednoczesnym wspieraniu prywatności od samego początku, aby zapewnić, że otwarte przepływy danych i aplikacje bazodanowe będą szanować prywatność.
 • Otworzyć dostęp do danych, w tym dostęp do badań naukowych i ich wyników.

 

„Czwarta rewolucja przemysłowa” stworzy cyfrowych zwycięzców i cyfrowych przegranych. Na europejskim cyfrowym rynku pracy należy:

 • Zmniejszyć wpływ gospodarki cyfrowej na systemy ochrony socjalnej i zapobiegać nierównościom.
 • Rozwijać i organizować nowe sposoby zagwarantowania praw pracowniczych i reprezentacji pracowników, godnych warunków pracy, uczciwej konkurencji i ochrony socjalnej dla wszystkich.
 • Zapewnić powszechny dostęp do szkoleń i przekwalifikowania w zakresie umiejętności cyfrowych, w celu stworzenia warunków dla skutecznego i równego udziału w jednolitym rynku cyfrowym wszystkich obywateli - młodych i starych, ze wsi i z miast, zamożnych i ubogich.
 • Wspierać programy szkolne i szkolenia nauczycieli w zakresie przedmiotów ścisłych (nauka, technologia, inżynieria i matematyka), umiejętności cyfrowych i kodowania.
 • Wyjaśnić status zatrudnienia pracowników platform i zagwarantować, że nie stworzy on nowych form dumpingu społecznego. Zapewnić możliwości przenoszenia praw pracowników, którzy przemieszczają się na europejskim cyfrowym rynku pracy.
 • Stworzyć platformy do zawierania układów zbiorowych w sektorze cyfrowym i objąć układami zbiorowymi osoby wykonujące nowe formy pracy.
 • Umożliwić obywatelom wybór w postaci „wyłączenia się”: wspierać tych, którzy nie chcą być objęci cyfrową rewolucją.
 • Tworzyć uczciwą konkurencję, zapobiegać dumpingowi podatkowemu i dokonywać dystrybucji bogactwa poprzez przegląd polityki podatkowej UE, aby przedsiębiorstwa międzynarodowe wnosiły swój sprawiedliwy wkład do krajowych podatków i opłat w krajach, w których działają oraz finansowały europejski model gospodarczy i społeczny.

 

Aby walczyć o cyfrową równość dla wszystkich i zapewnić ochronę praw konsumentów na rynku cyfrowym, należy:

 • Zapewnić niedrogie i dostępne dla wszystkich połączenia na poziomie lokalnym i regionalnym w całej UE i finansować je za pomocą polityki spójności cyfrowej UE.
 • Wspierać cyfrowe obywatelstwo, w tym e-demokrację oraz cyfrową edukację obywatelską na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim.
 • Motywować wszystkich obywateli, w tym osoby niepełnosprawne, bezrobotnych i imigrantów, do czerpania korzyści ze społeczeństwa cyfrowego.
 • Więcej usług e-administracji online powinno być dostępnych dla wszystkich.
 • Zapewnić wszystkim użytkownikom (niezależnie od wieku, płci, tożsamości płciowej, orientacji seksualnej, niepełnosprawności, kraju czy statusu ekonomicznego) równą ochronę online, w tym ochronę przed molestowaniem online.
 • Zapewnić, by dostawcy i użytkownicy mediów społecznościowych przestrzegali podstawowych wartości oraz rządów prawa.
 • Zagwarantować przenoszenie legalnie nabytych treści podczas ich pobierania za granicą oraz korzystanie z telefonu za granicą tak jak w kraju.
 • Wspierać rozwój technologii (drukowanie 3D, robotyzację i sztuczną inteligencję), z których mogą korzystać ludzie.
 • Zagwarantować, by technologia cyfrowa pomagała wszystkim obywatelom w komunikowaniu się i łączeniu się, aby głosy wszystkich obywateli zostały usłyszane i wysłuchane.

 

Polityki cyfrowe muszą zapewnić, że Europa będzie RAZEM!

DEKLARACJA RAZEM

RAZEM – Nowy kierunek dla postępowej Europy – Stań w obronie naszej przyszłości!
 
Europa znajduje się na rozdrożu. Brexit jest najnowszym z długiego łańcucha kryzysów, które dramatycznie osłabiły projekt europejski. Zagrożone jest obecnie przetrwanie Unii Europejskiej. Albo pogodzimy się z upadkiem Europy, albo zmienimy tę Europę, aby uczynić ją większą.
 
Aby zapewnić Unii większą siłę, potrzebujemy nowego kierunku dla Europy. Europa pilnie potrzebuje reform wraz z nowymi ideami, a siły postępowe mają obowiązek przewodzić tej walce na rzecz zmiany.

Wymaga to świeżego spojrzenia i politycznej kreatywności, ponieważ nie możemy ograniczyć się do udzielania odpowiedzi z przeszłości, podczas gdy Europa się zmienia.
 
Aby tego dokonać, musimy pracować Razem, aby wykorzystać wszelką możliwą energię naszych obywateli. 
 
Rozpoczynamy nową podróż dla Europy. Podróż, w której głos każdego może pomóc w kształtowaniu przyszłości europejskiej polityki. Podróż w kierunku bardziej sprawiedliwej, zrównoważonej i równej Europy. Globalnej Europy, która będzie w stanie sprostać globalnym wyzwaniom i je rozwiązywać.
 
Razem to więcej niż polityczna obietnica: oznacza udział naszych obywateli w budowie postępowej Europy. W ciągu najbliższych 18 miesięcy zorganizujemy wydarzenia w całej UE, aby zachęcić obywateli do udziału w nadaniu Europie tego nowego kierunku.
 
„Żaden człowiek nie jest wyspą, zamkniętą w sobie”. Tylko Razem możemy wstrząsnąć status quo i stanąć w obronie postępowej Europy. Podróż się rozpoczęła. Przyłącz się do nas!

S&D Group TheProgressives ·
2017-04-28

Another #EuropeTogether debate, #EU #OpenDays, #Brexit and other hot topics. See our agenda for following weeks ⬇️ https://t.co/yOO5RffPle

S&D Group TheProgressives ·
2017-04-27

The journey goes on! Join us for a new #EuropeTogether event in Tallinn on May 12 to discuss #SocialRights! RSVP ☞… https://t.co/SIGd1ZrmWc

S&D Group TheProgressives ·
2017-04-21

#DemocracyDays Declaration chapter on Sustainable Development -a less cohesive Europe can't be leader in world negotiations #EuropeTogether